Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Myggedalen

Skog med många liggande, döda träd

Långfliksmossa på liggande död trädstam. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Myggedalen ligger i ett landskap med höga naturvärden. Här finns gott om död ved, ett fuktigt lokalklimat och många små och specifika miljöer som gynnar ett stort antal hotade arter. Särskilt markant är den 30-40 meter djupa bäckdalen Myggedalen och det 216 meter höga Staplaberget.

Bergigt och sumpigt

Reservatet domineras av gammal barrskog med stor artrikedom. Förståeligt nog finns de flesta hotade arterna i de delar av skogen som är minst påverkade av människans skogsbruk. I Myggedalen och kring skogstjärnen Stenåsakolken hittar du senvuxen sumpskog. I de bergiga partierna i nordost och i söder växer även ett stort antal gamla tallar och grova aspar.

Skogens stinkbomb

Luktar det illa? Då har du kanske hamnat intill en stinksvamp. Svampen är lätt att känna igen på sin lukt och speciella utseende. Dess latinska namn Phallus impudicus betyder ”oblyg manslem”. Stanken utgår från den slemmiga bruna hatten och lockar till sig asflugor. När de ätit av slemmet flyger de vidare och sprider på så sätt svampens sporer.

Bor på träd

På några av de gamla tallarna växer den hängande laven talltagel, som kan bli flera decimeter lång. Lunglaven trivs däremot bara på lövträd som grova aspar. I vått tillstånd lyser den klargrönt och är mycket lätt att känna igen. Stor aspticka är en annan sällsynt art som är bunden till äldre aspar, vars fruktkroppar sticker långt ut från trädens stammar.

Forna odlingsmarker

Kring det nu försvunna torpet Sjötorp syns ännu spåren efter gamla åkertegar och röjningsrösen, samt en hel del lövträd. Om våren växer rikligt med blåsippor, längre fram blommar vårärten med sina rödvioletta blommor.

Tillgänglighet

Myggedalen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2009

Areal: 75 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Myggedalen Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Naturreservatet består av flera delområden och ligger strax väster om Sjösjön vid Norra Torpa, ca 10 km öster om Laxå, 10 km nordväst om Askersund.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss