Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östra Sälsjömossen

Mossen med vass och granskog i bakgrunden.

Östra Sälsjömossen. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Östra Sälsjömossen får du tid att uppleva ödemarkens orördhet och stillhet. Från strandskogen kan du se orrarna spela ute på mossen och under vår och försommar kan du höra göken ropa.

Mossen

Mossar är myrar som får sitt vatten från regn. De blir därför näringsfattiga. De är även syrefattiga, på grund av det stillastående vattnet i dem. Mossar är uppbyggda av torv som bildats under lång tid, då döda växtdelar ruttnar mycket långsamt i den syrefattiga miljön. Torv är delvis förmultnade växtdelar. Vitmossor och andra växter skjuter nya skott varje år, men nedbrytningen av föregående års växtdelar är så långsam att torvens mäktighet sakta växer. Vissa mossar växer så att ytan välver sig högt över den omgivande fasta marken. Det finns antydan till en sådan höjning av mosseytan längst i söder av Östra Sälsjömossen.

Kärren

Kärr är myrar som får en stor del av sitt vatten från omgivande marker. Vattnet för med sig näringsämnen som lösts ut från omgivande fast mark. På Östra Sälsjömossen finns det två öst-västliga kärrdråg som delar mossen i tre delar. Då vattnet i kärren är rörligare än i mossarna, för det även med sig mer syre. Det bidrar till en högre grad av förmultning i kärr än i mossar och torvlagrens mäktighet är i regel mindre än i mossar. Eftersom kärren är näringsrikare än mossarna, har de även en artrikare och mer varierad växtlighet.

Vegetation

På mossen växer grupper av småvuxna tallar. Dessa tallar klarar av att leva på myrens våta och näringsfattiga yta, en miljö som inte många andra växter klarar av. De är mycket äldre än vad man kan tro, kanske ett par hundra år gamla. Dessa ”senvuxna” träd kallas martallar. Kännetecknande för dem är att de växer mycket långsamt. Bladvass, ängsull, blåtåtel och olika starr-arter är växter som kräver mer näring än vad mossen kan erbjuda. Därför hittar man dem endast i de sanka kärren. På den näringsfattiga mossen finner man växter som klarar sig utan särskilt mycket näring, tuvull, ljung och rosling. Där finns också mycket av den lågt krypande busken dvärgbjörk. I randskogen som kantar mossen växer odon och skvattram. Även dessa behöver mycket litet näring.

Fågelliv

Det är framför allt orrar som trivs här ute och de finns här hela året. Från randskogen kan man se orrarna spela ute på mossen. I mars-april leker orrarna och då kan skådespelet bäst upplevas. Orrarna är känsliga för störningar, så det är säkrast att vara på plats innan gryningen. Spelet börjar i gryningen och mattas av efter några timmar. Ibland kan man höra ensamma orrar spela även andra tider på dygnet och året. Även större korsnäbb, ängspiplärka, ljungpipare, trana och grönbena häckar på mossen nästan varje år. Vill du höra göken på våren och försommaren så är detta en bra plats.

Tillgänglighet

Östra Sälsjömossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • skada på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • göra ristningar på torrträd och bark eller skada lågor (liggande döda träd)
 • göra upp eld
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat affisch, skylt inskrift eller liknande
 • bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur utan Länsstyrelsens tillstånd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Degerfors

Bildat år: 1947 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 104 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240064 Östra Sälsjömossen

Beslut och skötselplan naturreservatet Östra Sälsjömossen Pdf, 1.4 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240064 Östra Sälsjömossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Degerfors, åk mot Björneborg. Skylt finns efter7 km in mot reservatet, där parkering och infotavla finns. Det finns inga leder i reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss