Jätteberget

Två stora stenblock

Flyttblock i Jätteberget. Foto: Ingrid Andrén

I naturreservatet Jätteberget väntar ett riktigt vildmarksäventyr. Här finns ett helt system av grottor, som bland annat kan nås via en stege. Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur.

Fasaskogen

Reservatet består av en mosaik av gammelskogar och myrmarker och ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora block. Sedan gammalt kallas trakten för Fasaskogen, men reservatet är allt annat än fasansfullt. Skogen kan snarast beskrivas som en trolsk sagoskog, med grova träd som i många fall är helt draperade av olika hänglavar.

Läs mer om Fasaskogen

Flyttblock och blockgrottor

En vandring längs Jättebergets sydsida leder förbi lodräta bergssidor, genom smala sprickor och under valv bildade av stora block som står lutade mot varandra. Själva grottsystemet nås från platån, där man bland annat kan nå ner i en 14 meter lång gång via en stege. Grottorna har uppstått genom sprickbildning och förskjutningar i berget. Gångarna är sammanlagt 80 meter och systemet av grottor är därmed länets största. Enligt en gammal sägen bor jätten Diger i grottorna.

Gammelskogens arter

Den besvärliga och blockrika terrängen har bidragit till att området klarat sig undan skogsbruk. I reservatet finns därför flera sällsynta arter som missgynnas av modernt skogsbruk. På undersidan av grova granlågor växer till exempel svampen blackticka, som är en riktig urskogsart. Bland fåglarna kan man stöta på den sällsynta tretåiga hackspetten, som är knuten till skogar med stort inslag av gamla och insektsangripna barrträd. Nattskärra, pärluggla och tjäder är andra fåglar som häckar i reservatet.

Rosling och kallgräs

Myrarna är näringsfattiga med en sparsmakad växtlighet av vitmossor, rosling, kallgräs och olika starrarter. Ute på Lomtjärnsmossen växer den rosablommande och lite spretiga klockljungen. Det är en art med västlig utbredning som här förekommer på en östlig utpostlokal. I myrkanterna kan man hitta orkidéerna jungfru Marie nycklar och korallrot.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada döda träd eller träddelar,
  • organisera tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande utan länsstyrelsens tillstånd,
  • elda annat än på anvisad plats utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Bildat år: 2009 (delar av reservatet ingick i naturreservatet Lomtjärnsmossen vilket bildades 1996 och upphävdes 2009)
Areal: 165 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Jätteberget Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Jätteberget Pdf, 28.4 kB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön. Paddla, tälta gul