Viken

sluttning med mossklädd mark och granstammar

Fotot: Astrid Andersen

Naturreservatet Viken är en djup sprickdal vars branta sidor är klädda av en trolsk gammelskog. I den fuktiga miljön trivs många olika sorters svampar, mossor och lavar. Ovanför ravinens branter kan du mycket väl få se korpar flyga.

Gammal skog och övergivna strandängar

Den djupa sprickdalen i Viken ingår i den förkastningsbrant som formar sjön Tisarens branta södra strand. Ängabäckens fuktiga stränder på dalens botten har i äldre tid brukats som äng. Här skördades hö som vinterfoder till boskapen. Strandängarna är idag igenvuxna med skog. Sprickdalens branta sidor har gjort det svårt att bedriva ett modernt skogsbruk. Granskogen som klättrar uppför branterna på var sida om Ängabäcken är därför gammal. Här finns även gott om liggande, döda träd. Skogen i reservatet ska i framtiden få utvecklas fritt till en naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar.

Ett paradis för svampar

I den skyddade dalen skapas en skuggig och fuktig miljö. En perfekt livsmiljö för svampar, lavar och mossor. Mer än femtio arter av tickor har hittats inom reservatets
gränser. Många är så kallade signalarter som visar att skogen är artrik och värdefull. Som till exempel ullticka, kristallticka och veckticka. Titta närmare på träden, likt tomteskägg hänger här olika arter av hänglavar från grenarna.

Vandra på en gammal färdväg

Njut av en tyst och mjuk vandring genom reservatet på den gamla färdvägen som slingrar sig fram utmed bäckens östra sida. Här har människor färdats både till häst och till fots i äldre tider.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in mossor, lavar och vedlevande svampar samt insekter eller andra ryggradslösa djur
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • göra upp eld
  • anordna snitslad bana

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2002, utvidgat 2003
Areal: 22,2 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s närverk för skyddad
natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Viken Pdf, 1.3 MB.

Beslut och skötselplan naturreservatet Viken, utvidgning 2006 Pdf, 613.7 kB.