Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grytskogen

Skog på bergsknalle med öppen myrmark framför

Myr, skog och berg i Grytskogen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner vilket har gjort att skogen i området är förhållandevis opåverkad av skogsbruk.

Angränsar till Fasaskogen

Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. Kärnområdet kallas i folkmun för Fasaskogen. Namnet Fasaskogen anses komma av den omtalat svårtillgängliga terrängen, som i sin tur bidragit till att skogsbruket i trakten historiskt sett varit mindre intensivt än i omgivande landskap. Det är också orsaken till att ett flertal naturreservat har kunnat bildas i området. Enligt äldre kartmaterial från 1860-talet till 1950-talet omfattade reservatsområdet under perioden skogsmark, sjöar och våtmarker men inga uppodlade marker. Möjligen kan en mindre yta av reservatets västligaste del berörts av inägorna till ett torp som legat ca 300 m öster om Sörgryten. Resterna av torpet mm finns fortfarande kvar. Grytskogens östra sida gränsar mot naturreservatet Ugglehöjden.

Läs mer om Fasaskogen

Läs mer om naturreservatet Ugglehöjden

Blockig, fuktig skog

Det som karaktäriserar Fasaskogen och även Grytskogen är den blockrika och kuperade terrängen. Skogen består huvudsakligen av gammal barrblandskog, bitvis med högt inslag av lövträd. Inslaget av tjärnar, kärr, bäckar, surdråg och andra våtmarker i området är stort. Detta tillsammans med skogens slutenhet och den kuperade terrängen gör att stora delar av området präglas av jämn och hög luftfuktighet. Den krävande terrängen har också försvårat ett intensivt skogsbruk. Därmed finns viktiga strukturer kvar som exempelvis gamla grova träd, lövträd, hålträd och död ved. Dessa strukturer har tillsammans med det fuktiga mikroklimatet skapat förutsättningar för många ovanliga och krävande arter. Här finns svampar som svart taggsvamp, gränsticka, tallticka, kandelabersvamp och lavar som havstulpanlav, norrlandslav, brunpudrad nållav och kattfotslav. Men det är inte bara svampar, lavar och mossor som trivs Grytskogen, här finns även en mängd olika fåglar som har svårt att leva i dagens modernt brukade skogar. Här finns bland annat tretåig hackspett, spillkråka, tjäder, järpe, sparvuggla och pärluggla.

Tillgänglighet

Grytskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det är förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • klättra på klippväggar och stora block,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta
  eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2018

Areal: 83 hektar

Markägare: Staten och enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Grytskogen Pdf, 798.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Grytskogen Pdf, 1.1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Grytskogen ligger 11 km öster om Degerfors, mellan sjön Sörgryten och naturreservatet Ugglehöjden.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss