Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Härvesta ekhage

Glest bevuxen mark med några nyfällda träd

Röjning år 2006 i det då nybildade naturreservatet Härvesta ekhage. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Härvesta ekhage ligger i ett av Sveriges vackraste ek- och drumlinlandskap. I tusentals år har det funnits ekar på drumlinerna. Ekarna är livsviktiga boplatser för många insekter och småkryp. Området fyller en viktig funktion då ekarna bevaras för att på sikt attrahera insekter och djur, som nu lever i Ekåsens naturreservat.

Det böljande drumlinlandskapet

Härvesta ekhage ligger i ett av landet finaste drumlinlandskap. Drumlinerna är uppbyggda av morän, som förts hit av inlandsisen. De ligger utsträckta i i nord-sydlig riktning. På drumlinerna har det funnits ekar sedan 8 000 år tillbaka och dessa är viktiga boplatser för många småkryp.

Lång kulturhistoria

Härvesta ligger i en del av länet där det tidigt bodde människor. De stenyxor som hittats i trakten visar att människor fanns här redan under stenåldern (8000-1800 före Kristi födelse). I närområdet finns dessutom flera gravfält som berättar att människor varit bosatta i området åtminstone sedan järnåldern (ca 500 före Kristi födelse–1050 efter Kristi födelse). Reservatet består av gammal ängs- och betesmark, som vid mitten av 1800-talet kallades Södra hagen. I området finns gamla hägnadsrester och ett timrat uthus som i dag ger skydd åt betesdjuren.

Växter och djur

I de öppnare och ljusare delarna av reservatet växer bockrot, liten och stor blåklocka, revfibbla, svartkämpar gråfibbla, ängsvädd och gökärt. Ekarnas bark är en livsviktig miljö för en rad olika lavarter, som får bättre livsbetingelser ju äldre ekarna blir. Många fåglar trivs i den varierade hagmarksmiljön och fågelsången under vår och försommar brukar vara ett uppskattat inslag i besökarens naturupplevelse. Nötväcka, svarthätta och bofink är viktiga sångare i fågelkören. I området finns också en svacka mellan drumlinerna med en mindre vattensamling, där man funnit den större vattensalamandern.

Värdefullt eklandskap

Det gamla ekarna i området gör att det finns många insekter och djur här. Djuren trivs bäst när ekarna passerat en ålder av 200 år och fram till deras död vid cirka 500 års ålder. Ekarna i reservatet är än så länge för unga för att småkrypen ska trivas här. Det måste dock alltid finnas ekar av olika åldrar som successivt växer och blir gamla, annars skulle kontinuiteten brytas och djurlivet dö ut. I de äldre ekarna bildas stamhåligheter som är fyllda av löst material från löv, insektsgnag, fågelbon, döda djur mm. Denna mulm är en livsmiljö för ett stort antal sällsynta djur, vilka i nuläget närmast förekommer strax söder om området i Ekåsens naturreservat. Därifrån kan de lätt sprida sig till Härvesta ekhage.

Kungens ekar

Kungen ville vara säker på att det fanns tillräckligt med ekvirke för att kunna bygga båtar. Därför skyddades ekarna i Sverige under 1500-talet. Bara kungens män fick hugga ner ekar och under långa tider höggs nästan inga ekar ner på böndernas mark. Många ekar blev därför stora och fick vida kronor, särskilt i öppna, ljusa slåtterängar och hagar. Sedan skyddet släpptes under 1800-talet har många av dessa stora ekar huggits ned. Det är därför viktigt att vi är rädda om de ekar som finns kvar.

Tillgänglighet

Härvesta ekhage hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2005

Areal: 3 ha

Markägare: enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Härvesta ekhage Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Härvesta ekhage ligger ca 6 km sydost om Fjugesta, cirka 2 km norr om Hackvads kyrka. Parkering finns på öster sida om vägen norrut från kyrkan. Från parkeringen är det 400 m gångväg till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss