Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Imälvens ängar

Vattendrag som kantas av öppen mark och lövskog

Imälven. Foto: Mattias Sterner

Naturreservatet Imälvens ängar har bland annat skyddats för att bevara den sällsynta och hotade flodpärlmusslan som lever i älven. I reservatet ingår även ett äldre odlingslandskap samt naturskogsartade strandskogar som rymmer en stor variation av växter och djur.

Naturreservatet Imälvens ängar består av vattendraget Imälven och dess omgivningar mellan Sibbofors och Sibberboda. Här i reservatet slingrar sig älven naturligt fram i ett makligt tempo. Områdets västra del består av ett öppet eller halvöppet beteslandskap och den östra halvan genom skog eller betad skog som bryts av några öppna fält. En trädridå vid vattendragets älvbrink finns även i de mer öppna områdena. Betesmarkernas växtlighet är rik och rymmer många arter som är beroende av slåtter eller bete för att trivas. Som exempel kan nämnas svinrot, bockrot, brudborste, gökblomster och ormrot. Några mindre skogsområden ingår också i reservatets södra och östra delar.

Från järntillverkning till skogsbruk

Här i trakten har bergsbruket satt sin prägel på landskapet från mitten av 1600-talet då Sibbohyttan anlades. På hyttplatsen i nuvarande reservatets sydöstra del, finns idag bland annat rester av byggnadsmurar och slagghögar. Verksamheten krävde gott om arbetskraft, inte minst för att frakta kol, malm och tackjärn till och från hyttan. Nordväst om hyttan låg under 1800-talets mitt ett flertal små torp och backstugor, omgivna av små åkerlappar. Området närmast älven, som årligen svämmades över, brukades som äng, där man samlade hö åt alla dragdjur. Med tiden koncentrerades järntillverkningen till större bruk. Under 1850-talet köptes marken i trakten upp av svenska staten. Successivt ersattes järnet som inkomstkälla av virke från traktens skogar. Särskilda hästkörargårdar öppfördes nu av Domänverket för den arbetskraft som behövdes för att köra timmer från skogen. Reservatsområdet tillhör hästkörargårdarna Österhult och Sibbofors.

Bättre livsmiljö åt flodpärlmusslan

Den sällsynta flodpärlmusslan lever i Imälven men har haft det tufft under en längre tid och består främst av gamla individer med mycket liten föryngring. Flodpärlmusslan är nämligen beroende av fisken öring för sin fortplantning. Millimeterstora larver från musslan hakar sig fast som parasiter på öringens gälar och lever där i 9-11 månader. Den lilla larven har då utvecklats till en liten, liten mussla och släpper taget för att gräva ned sig på bäckens botten. Efter 15-20 år är musslan könsmogen och kan föröka sig. För att både öringen och flodpärlmusslan ska trivas bättre i älven, behöver olika restaureringsåtgärder genomföras. Länsstyrelsen har redan påbörjat arbetet med att röja bort dammar, vägtrummor och liknande som hindrar öringens vandringsvägar, men fler åtgärder kommer behöva genomföras även framöver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det är förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda,
 • tälta,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • cykla eller rida annat än på vägar,
 • skada vegetation till exempel genom att gräva upp ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra inventeringar eller andra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling eller märkning av växter och djur, framförande av motordrivet fordon i terräng, uppförande av tillfälliga anläggningar eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Karlskoga

Beslutsår: 2023

Areal: 12,6 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Imälvens ängar Pdf, 1.5 MB.

Skötselplan naturreservatet Imälvens ängar Pdf, 1002.6 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Imälven ligger 2 km nordost om Karlskoga, mellan Sibberboda och Sibbofors.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss