Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kilaskogen

Skog med lavklädda grenar samt ett dött träd

Kilaskogen, området kring Sörgryten. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av det område som kallas Fasaskogen. Här möter du en variationsrik och storblockig gammelskog som lätt för tankarna till John Bauers trolska sagovärld. Gillar du mossor och lavar har du verkligen kommit till rätt ställe!

En del av Fasaskogens blockrika gammelskog

Södra Kilsbergens vilda och storblockiga landskap har i folkmun kommit att kallas för Fasaskogen. Den stora mängden block är ett minne från inlandsisen. Skogen har tydliga drag av urskogens variationsrikedom med träd i olika åldrar såväl som döda och döende träd. Barrträden dominerar men här finns även asp och björk. Kilaskogen ligger i en trakt med en lång historia av bergsbruk. Stora mängder träkol behövdes i såväl hyttor som smedjor. I reservatet finns spår efter kolmilor där man tillverkat träkol.

Läs mer om Fasaskogen

Död ved lever

Gammelskogen med gott om död ved är ett eldorado för svampar som vedticka, ullticka och stjärntagging. Den multnande döda veden är även ett perfekt tillhåll för en mängd olika smådjur och andra organismer, arter som inte kan överleva i modernt brukade skogar.Den döda vedens smådjur är också ett fint skafferi för fåglar som hackspettar, trastar och mesar. En tallstubbe med brandspår finns i reservatets östra del.

Fuktälskande mossor och lavar

Typiskt för Kilaskogen och andra delar av Fasaskogen är alla mossor och lavar som klär träd, mark och block. I området råder en tämligen stabil, hög luftfuktighet som får en mängd mossor och lavar att trivas. Eftersom skogar som dessa blir alltmer sällsynta hittar vi här en stor mängd sällsynta och hotade arter. Här hittar den uppmärksamme bland annat korallav, kattfotslav, långfliksmossa och krushättemossa. Här finns även rara växter som den lilla orkidén knärot.

Tillgänglighet

Kilamossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved
 • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2017

Areal: 43 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kilaskogen Pdf, 379.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Kilaskogen Pdf, 260.2 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Kilaskogen hör till Fasaskogen och återfinns en dryg mil söder om Karlskoga, strax söder om naturreservatet Örgivsmossen, öster om naturreservatet Gällberget. Inga vägar leder direkt fram till reservatet men nås enklast till fots söderifrån.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss