Gimpeln

Lavklädd hällmark med trädstammar och buskar

Gimpeln. Foto: Daniel Gustafson

I naturreservatet Gimpeln skyddas värdefull gammelgranskog. Här kan du uppleva en skog som länge stått orörd. Det är mycket ovanligt i den här delen av länet, som präglas av ett intensivt skogs- och bergsbruk.

Granåldringar

Granen är det vanligaste trädslaget i reservatet och många av träden är mycket gamla. Det kan man se på nederdelen av stammarna, som färgats rosa av den ovanliga gammelgranslaven.

Gammeltallar

I skogen finns gott om död, murken ved. Torrträd och kullfallna trädstammar ser ut som skogens skräp, men den döda veden är värdefull för många svampar, lavar, mossor och insekter. Sällsyntheter som ullticka och vedticka växer på grova, multnande granstockar. På mjuk lövved kan svamp- och lavexperten hitta ovanligheter som gulnål och rävticka.

Död ved

Områdets äldsta tallar är uppemot 200 år. Furorna är grova och högväxta. De äldsta tallarna har slät, silvergrå bark. Om du tittar noga upp längs stammen, kan du upptäcka den ovanliga talltickan. Ser du en tallticka vet du att tallen den växer på är över 150 gammal.

Tjäderskog

Om du får syn på ostbågelik spillning under ett träd har du hittat ett av tjäderns favoritträd. Den sitter gärna uppflugen i en trädtopp och äter. Blåbär är favoritfödan på sommaren, men på vintern äter den nästan bara tallbarr.

Sumpskogar och bäckdråg

Hög och jämn luftfuktigheten gynnar reservatets fuktälskande mossor och lavar. En av dem är den sällsynta kalkkammossan. Den växer på block och lodytor vid bäcken som rinner längs bergbranten i väster. Längs bäcken finns också rikligt med gullpudra. Rutlungmossa, korall- och garnlav är andra arter som lever i reservatets fuktiga skogar.

Tillgänglighet

För tillfället är vägen fram till naturreservatets parkering ej körbar med vanlig personbil. Även den markerade stigen är svårframkomlig på grund av många nedfallna träd.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
 • skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på på för trafik allmänt upplåten bilväg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd eller av förvaltaren tillhandhållen ved,
 • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
 • cykla eller rida,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt
  förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för
  organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta
  eller rödlistade arter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2014
Areal: 50 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Gimpeln Pdf, 4.7 MB.