Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gimpeln

Lavklädd hällmark med trädstammar och buskar

Gimpeln. Foto: Daniel Gustafson

I naturreservatet Gimpeln skyddas värdefull gammelgranskog. Här kan du uppleva en skog som länge stått orörd. Det är mycket ovanligt i den här delen av länet, som präglas av ett intensivt skogs- och bergsbruk.

Granåldringar

Granen är det vanligaste trädslaget i reservatet och många av träden är mycket gamla. Det kan man se på nederdelen av stammarna, som färgats rosa av den ovanliga gammelgranslaven.

Gammeltallar

I skogen finns gott om död, murken ved. Torrträd och kullfallna trädstammar ser ut som skogens skräp, men den döda veden är värdefull för många svampar, lavar, mossor och insekter. Sällsyntheter som ullticka och vedticka växer på grova, multnande granstockar. På mjuk lövved kan svamp- och lavexperten hitta ovanligheter som gulnål och rävticka.

Död ved

Områdets äldsta tallar är uppemot 200 år. Furorna är grova och högväxta. De äldsta tallarna har slät, silvergrå bark. Om du tittar noga upp längs stammen, kan du upptäcka den ovanliga talltickan. Ser du en tallticka vet du att tallen den växer på är över 150 gammal.

Tjäderskog

Om du får syn på ostbågelik spillning under ett träd har du hittat ett av tjäderns favoritträd. Den sitter gärna uppflugen i en trädtopp och äter. Blåbär är favoritfödan på sommaren, men på vintern äter den nästan bara tallbarr.

Sumpskogar och bäckdråg

Hög och jämn luftfuktigheten gynnar reservatets fuktälskande mossor och lavar. En av dem är den sällsynta kalkkammossan. Den växer på block och lodytor vid bäcken som rinner längs bergbranten i väster. Längs bäcken finns också rikligt med gullpudra. Rutlungmossa, korall- och garnlav är andra arter som lever i reservatets fuktiga skogar.

Tillgänglighet

För tillfället är vägen fram till naturreservatets parkering ej körbar med vanlig personbil. Även den markerade stigen är svårframkomlig på grund av många nedfallna träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
 • skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på på för trafik allmänt upplåten bilväg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd eller av förvaltaren tillhandhållen ved,
 • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
 • cykla eller rida,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt
  förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för
  organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta
  eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2014

Areal: 50 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Gimpeln Pdf, 4.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Gimpeln ligger 6 km sydväst om Askersund. Från rondellen vid Askersunds landskyrka (väg 50), sväng in på väg 205 och kör 4,5 km. Tag sedan vänster vid vägskylt mot "Broängen 1" (innan du kommer till avtagsvägen mot Tived). Efter ca 750 m tag vänster igen in på en mindre väg. Kör rakt fram förbi gården. Vägen är liten och kan vara något igenvuxen. Reservatets parkering ligger efter ca 600 m, strax efter ödetorpet Lerdalen. Därifrån är det ca 50 meter fram till reservatsgränsen. En vandringsled går in i och genom reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss