Trangärdet

Sjö med vita näckrosor

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Trangärdet är ett vildmarksområde där du kan uppleva Kilsbergens norrlandskaraktär. Området består av kärr, mossar och myrar omväxlande med tjärnar och gammelskog. Här trivs fåglar som tretåig hackspett, tjäder och olika ugglor. I skogen finns även sällsynta lavar.

Näringsfattiga tjärnar och våtmarker

I Trangärdet finns en mosaik av kärr, mossar, tjärnar och barrskog. Tjärnarna och den enda sjön, Sävsjön, är alla näringsfattiga. Myrstråken är delvis bevuxna med gles, senvuxen tallskog samt bland annat vitmossor, sjöfräken och vattenklöver. Mossarna får vatten och näring enbart från nederbörd i form av snö och regn och är därför mycket näringsfattiga. Kärren är något mer näringsrika eftersom de har kontakt med markvattnet. Områdets kärr- och mossmarker är opåverkade av dikningar och torvtäkt. Mellan de blötare partierna finns höjdryggar, ofta med stora stenblock. På höjdryggarna växer främst gran och tall men även en del lövträd som björk och asp. Det finns inga markerade leder i reservatet.

Arter som trivs i gammelskog

Skogen i området är gammal och i stort sett opåverkad av skogsbruk. Här finns många döda träd och träd av varierande ålder. Skogen har med jämna mellanrum påverkats av såväl skogsbränder som översvämningar orsakade av bäverdammar. Många arter som är beroende av denna typ av skog trivs i området. Till exempel grynig blåslav och tunn flarnlav. Området har ett ovanligt rikt fågelliv med arter som tjäder, tretåig hackspett, rödstjärt, gök, dubbeltrast, nattskärra och flera arter ugglor. På myrmarkerna finns fågelarter som grönbena, sångsvan, trana och ljungpipare. I tjärnarna påträffas kricka, knipa och gräsand.

Tillgänglighet

Trangärdet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Obsevera att området ligger mitt inne på Villingsbergs skjutfält och kan därför bara besökas under helger, då det inte är skjutning, samt under en del sommarveckor.

Skjutfältets öppettider på Försvarsmaktens hemsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävande av växter,
  • medvetet störa djurlivet, till exempel genom att ofreda häckande fågel eller ta eller skada ägg,
  • ta med okopplad hund,
  • tälta
  • göra upp eld.

Bestämmelserna gäller även militär personal.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 1974
Areal: 230 hektar
Markägare: Fortifikationsverket
Förvaltare: Fortifikationsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut naturreservatet Trangärdet Pdf, 686.6 kB.

Skötselplan naturreservatet Trangärdet Pdf, 418.2 kB.