Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västeråsmossen

Vy över västeråsmossen

Västeråsmossen. Foto: Kjell Store.

I naturreservatet Västeråsmossen finns en av länets största myrar. På den fågelrika mossen häckar bland annat orre, trana och ljungpipare. Området är också rikt på ugglor - både berguv och slaguggla förekommer regelbundet. Vid Björntjärn ligger en riktig trollskog med stora stenblock och granar fulla av hänglavar.

Fågelrika myrmarker

Tidiga vårmorgnar hörs orrarnas kuttrande spel över myren. Här häckar också trana, ljungpipare och enkelbeckasin. Enkelbeckasinens spelflykt hörs säkrast i skymning eller gryning. Det karaktäristiska brummande lätet som hörs när fågeln dyker genom luften, alstras av de vibrerande yttre stjärtfjädrarna. En annan ljudlig fågel på myren är grönbenan, som gärna skäller ut besökaren från toppen av någon liten tall. I områdets tjärnar kan du få syn på både sångsvan och smålom.

Skogsfåglar

I den omgivande skogen förekommer typiska skogsfåglar som tjäder, spillkråka och tretåig hackspett. Området är också rikt på ugglor. Pärlugglan är vanligast, men du kan också få syn på Sveriges minsta uggla, sparvugglan, som bara är någon decimeter hög. Även slaguggla och berguv observeras regelbundet vid Västeråsmossen.

Odikade myrar

Västeråsmossen är en av de största myrarna i länet. Större delen är opåverkad av dikning och torvtäkt. Myren är uppdelad i flikar av två höga moränryggar, Västeråsen och Uddfallsåsen, båda med branta slänter och klippväggar mot myren. Mellan åsarna, kring Västeråsflyna, finns myrens rikaste kärrpartier med krävande arter som fetbålmossa och halvgräset snip. I övrigt består myren av näringsfattiga kärr och mossar, med vitmossor, ljung, tranbär och olika starrarter.

Gammelskog

Den skog som ingår i reservatet är påverkad av skogsbruk och har därför begränsade naturvärden, med vissa undantag. Söder om Björntjärn ligger en trolsk gammelskog med stora klippblock och åldriga granar dit det moderna skogsbruket inte nått. Här finns flera ovanliga arter knutna till orörd gammelskog, däribland lavarna skuggblåslav och norsk näverlav. Båda vill ha en jämn och hög luftfuktighet och tål inte avverkning, varken på eller intill växtplatsen.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet. Under åren 2015-2019 ingick området i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. 

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taiga Länk till annan webbplats.

Upplev mossen på vintern

Våtmarker, mossar och kärr är vanligen svåra att ta sig fram på under de varmare årstiderna, inte minst de som saknar stigar. Men med hjälp av snö, is och tjäle blir de om vintern desto lättare att utforska. När snön lagt sig är våra mossar perfekta för en skidtur, där du kan njuta av lugnet och de öppna myrvidderna. Saknas snön är faktiskt snöskor annars vara ett bra redskap att ta sig fram över gungflymarkerna. Håll utkik uppe i skyn, kanske skymtar du en eller annan rovfågel.

Tillgänglighet

Västeråsmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • köra snöskoter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2007

Areal: 372 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU-nätverket Natura 2000, SE0240048 Västeråsmossen

Beslut naturreservatet Västeråsmossen Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Västeråsmossen Pdf, 64.2 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240048 Västeråsmossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Naturreservatet Västeråsmossen ligger ca 20 km nord-nordväst om Hällefors.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss