Västeråsmossen

Vy över västeråsmossen

Västeråsmossen. Foto: Kjell Store.

I naturreservatet Västeråsmossen finns en av länets största myrar. På den fågelrika mossen häckar bland annat orre, trana och ljungpipare. Området är också rikt på ugglor - både berguv och slaguggla förekommer regelbundet. Vid Björntjärn ligger en riktig trollskog med stora stenblock och granar fulla av hänglavar.

Fågelrika myrmarker

Tidiga vårmorgnar hörs orrarnas kuttrande spel över myren. Här häckar också trana, ljungpipare och enkelbeckasin. Enkelbeckasinens spelflykt hörs säkrast i skymning eller gryning. Det karaktäristiska brummande lätet som hörs när fågeln dyker genom luften, alstras av de vibrerande yttre stjärtfjädrarna. En annan ljudlig fågel på myren är grönbenan, som gärna skäller ut besökaren från toppen av någon liten tall. I områdets tjärnar kan du få syn på både sångsvan och smålom.

Skogsfåglar

I den omgivande skogen förekommer typiska skogsfåglar som tjäder, spillkråka och tretåig hackspett. Området är också rikt på ugglor. Pärlugglan är vanligast, men du kan också få syn på Sveriges minsta uggla, sparvugglan, som bara är någon decimeter hög. Även slaguggla och berguv observeras regelbundet vid Västeråsmossen.

Odikade myrar

Västeråsmossen är en av de största myrarna i länet. Större delen är opåverkad av dikning och torvtäkt. Myren är uppdelad i flikar av två höga moränryggar, Västeråsen och Uddfallsåsen, båda med branta slänter och klippväggar mot myren. Mellan åsarna, kring Västeråsflyna, finns myrens rikaste kärrpartier med krävande arter som fetbålmossa och halvgräset snip. I övrigt består myren av näringsfattiga kärr och mossar, med vitmossor, ljung, tranbär och olika starrarter.

Gammelskog

Den skog som ingår i reservatet är påverkad av skogsbruk och har därför begränsade naturvärden, med vissa undantag. Söder om Björntjärn ligger en trolsk gammelskog med stora klippblock och åldriga granar dit det moderna skogsbruket inte nått. Här finns flera ovanliga arter knutna till orörd gammelskog, däribland lavarna skuggblåslav och norsk näverlav. Båda vill ha en jämn och hög luftfuktighet och tål inte avverkning, varken på eller intill växtplatsen.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet. Under åren 2015-2019 ingick området i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. 

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taiga Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Västråsmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • köra snöskoter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2007
Areal: 372 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

Beslut naturreservatet Västeråsmossen Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Västeråsmossen Pdf, 64.2 kB.