Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kittelmyren

Granstammar på sluttande mark täckt av blåbärsris. Foto.

Blåbärsgranskog. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kittelmyren består av en äldre granskog med gott om lövträd. Här trivs gott om växter och djur som du inte hittar i våra vanliga produktionsskogar. Marken är delvis kalkrik, så här hittar du en del kräsna kalkgynnade växter.

Blåbärsgranskog

Området utgörs av två barrdominerade skogsområden med inslag av asp i östsluttningen väster om Kittelmyren. Marken täcks av blåbärsris och örter som exempelvis korallrot. Här och var finns inslag av källflöden och rörligt ytligt markvatten. Ett mindre inslag av gransumpskog finns inom reservatet och tillgången på död ved är ställvis riklig. Här hittar vi många arter som är knutna till marker som varit trädbevuxna under lång tid, som  lavarna bårdlav, gammelgranlav och garnlav samt de rödlistade svamparterna ullticka, granticka och gränsticka. Området är också hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som tretåig hack­spett, gråspett och järpe.

Finska nybyggarmarker

Reservatet angränsar i norr ett gammalt torpställe i Rombohöjdens by med anor från den finska invandringen på 1600-talet. Större delar av skogsmarken har sannolikt använts som skogsbete, delar har varit slåtteräng. Stenmurar och spår av gamla körvägar finns på några ställen, likaså spår av kolbottnar.

Tillgänglighet

Kittelmyren hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda annat än medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • cykla eller rida,
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor, vid lekplats för orre eller vid boplats för lom,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, gäller dock ej fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors

Beslutsår: 2019

Areal: 35,6

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Kittelmyren Pdf, 621.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Kittelmyren Pdf, 798.2 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Kittelmyren ligger strax norr om Rombohöjden, cirka 2,5 km sydväst om Hjulsjö.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss