Nittenmossen

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Nittenmossen är ett riktigt skolexempel på en myr, där många av myrens alla olika former finns på en liten yta. Myren har ett rikt fågelliv och kantas i öster av en barrskog, där hänglavar växer likt tomteskägg på trädgrenarna.

Grönbenor och tranor

Trana, gulärla och grönbena är några av de fåglar som häckar här. Grönbenan har som många andra vadare en karaktäristisk spelflykt och är överhuvudtaget en ganska högljudd fågel. Kommer man för nära boet sätter den sig i en talltopp och varnar. I en matta av olika vitmossor växer ljung, dvärgbjörk och tuvull. Medan klotstarr är en av de arter man hittar i de blötare kärrpartierna. I de många gölarna häckar krickan som är Sveriges minsta andfågel.

En myr är både en mosse och ett kärr

Nittenmossen ligger på gränsen mellan Dalarnas och Örebro län. En myr är sammansatt av både mossar och kärr. Mossar får sitt vatten enbart från nederbörd som regn och snö, medan kärr däremot har kontakt med grundvattnet. Nittenmossen är en komplex myr med både mossar och kärr. Den studerades på 1940-talet av Hugo Sjörs, professor i växtbiologi. Han var en föregångare som naturvårdare och en expert på myrar.

Exentriska och koncentriska mossar

Den del av myren som ligger i Örebro län utgör ena halvan av en så kallad excentrisk mosse. Med det menas en mosse som har sin högsta punkt i mossens utkant. I Dalarnas län består myren av två så kallade koncentriska mossar. En koncentrisk mosse har sina högsta punkt i mitten av mossen.

Gammal barrskog

I öster kantas mossen av en barrskog med spår efter brand. Frånvaron av modernt skogsbruk har skapat en artrik gammelskog. På träden växer sällsynta lavar som garnlav och violettgrå tagellav. Typiska fåglar i skogen är tofsmes, tjäder och tretåig hackspett. Även den respektingivande slagugglan har setts i området.

Tillgänglighet

Nittenmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • Köra snöskoter
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat: 2007
Areal: 37 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Nittenmossen Pdf, 619.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Nittenmossen Pdf, 60.2 kB.