Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nittenmossen

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Nittenmossen är ett riktigt skolexempel på en myr, där många av myrens alla olika former finns på en liten yta. Myren har ett rikt fågelliv och kantas i öster av en barrskog, där hänglavar växer likt tomteskägg på trädgrenarna.

Grönbenor och tranor

Trana, gulärla och grönbena är några av de fåglar som häckar här. Grönbenan har som många andra vadare en karaktäristisk spelflykt och är överhuvudtaget en ganska högljudd fågel. Kommer man för nära boet sätter den sig i en talltopp och varnar. I en matta av olika vitmossor växer ljung, dvärgbjörk och tuvull. Medan klotstarr är en av de arter man hittar i de blötare kärrpartierna. I de många gölarna häckar krickan som är Sveriges minsta andfågel.

En myr är både en mosse och ett kärr

Nittenmossen ligger på gränsen mellan Dalarnas och Örebro län. En myr är sammansatt av både mossar och kärr. Mossar får sitt vatten enbart från nederbörd som regn och snö, medan kärr däremot har kontakt med grundvattnet. Nittenmossen är en komplex myr med både mossar och kärr. Den studerades på 1940-talet av Hugo Sjörs, professor i växtbiologi. Han var en föregångare som naturvårdare och en expert på myrar.

Excentriska och koncentriska mossar

Den del av myren som ligger i Örebro län utgör ena halvan av en så kallad excentrisk mosse. Med det menas en mosse som har sin högsta punkt i mossens utkant. I Dalarnas län består myren av två så kallade koncentriska mossar. En koncentrisk mosse har sina högsta punkt i mitten av mossen.

Gammal barrskog

I öster kantas mossen av en barrskog med spår efter brand. Frånvaron av modernt skogsbruk har skapat en artrik gammelskog. På träden växer sällsynta lavar som garnlav och violettgrå tagellav. Typiska fåglar i skogen är tofsmes, tjäder och tretåig hackspett. Även den respektingivande slagugglan har setts i området.

Tillgänglighet

Nittenmossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • Köra snöskoter
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat: 2007

Areal: 37 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240085 Nittenmossen östra

Beslut bildande naturreservatet Nittenmossen Pdf, 619.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Nittenmossen Pdf, 60.2 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240085 Nittenmossen östra (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Nittenmossen ligger ca 3 km norr om Yxsjöberg, 25 km norr om Ställdalen och 15 km väster om Grängesberg, på gränsen mellan Örebro och Dalarnas län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss