Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fåran

en rad med får som går på en smal landremsa omgivna av vatten

Fåren vandrar på sandreveln mellan Fårans öar . Foto: Rikard Widlund

Naturreservatet Fåran är två öar, sammanbundna av en 200 meter lång sandsträng, en så kallad sandrevel. Öarna är uppbyggda av sten, grus och sand. De är en del av en mäktig rullstensås som löper tvärs över Hjälmaren i nord-sydlig riktning. De fina sandstränderna lockar många badsugna gäster till besök under sommartid. Det är tillåtet att tälta på Yttre Fåran i högst två dygn.

Sanden rör sig

Fåran består av två öar som är sammanbundna med en cirka 100 meter lång vegetationslös grus- och sandsträng, en så kallad revel. Beroende på varifrån vinden blåser varierar ständigt sandrevelns form och läge. Vid högvattenstånd ligger sandreveln helt under vatten. När vattenståndet är normalt kan du vandra torrskodd mellan öarna.

Landvinningsmark

I slutet av 1800-talet sänktes Hjälmarens yta med över en meter. Före sjösänkningen nådde bara de högsta delarna av Fåran över vattenytan. På Fåran kan den gamla strandlinjen tydligt urskiljas som en kant med stenblock, framför allt längs de båda öarnas östsidor. Stora delar av Fåran består alltså av landvinningsmark efter Hjälmarens sänkning.

Långa sandstränder

Fårans stränder är helt fria från bladvass och annan växtlighet och är därför utmärkta badstränder. De för bad mest utnyttjade strandområdena är Yttre Fårans östsida och Inre Fårans västsida. Dessa fina badsträckor är unika för Hjälmaren, vars öar på grund av sjösänkningen vanligen har steniga och gyttjiga stränder med tät och ogästvänlig vegetation.

”Gotlandsskog”

Stora delar av Fåran är bevuxen med tallskog med gräs och örter, vilket påminner om gotländsk tallskog. Fåran nyttjades fram till 1960-talet för fårbete. Skogen på öarna har därför behållit en öppen karaktär. De långgrunda sandstränderna är under höst och vår omtyckta rastplatser för flyttande vadarfåglar och tärnor. Skötseln av reservatet är begränsad till att hålla delar av stränderna fria från buskar och sly.

Tältning högst två dygn

För att fler ska kunna besöka reservatet och för att undvika förslitning av mark och vegetation får tältning endast ske på Yttre Fåran och då högst två dygn. I anslutning till tältplatsen finns torrklosett. På norra delen av Fåran finns ett bostadshus med omgivande tomtmark. Tomten kan passeras på östra sidan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medvetet störa djurlivet
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller skada vegetationen genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1976 Fåran

Areal: 11 hektar

Markägare: Enskild/Allmänt vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240083 Fåran

Beslut bildande naturreservatet Fåran Pdf, 424.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Fåran Pdf, 365.1 kB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240083 Fåran (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Fåran är en ö i Hjälmaren som enbart nås vattenvägen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol eld och tält grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss