Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kungshall

Gammal, gles skog med levande och döda träd

Gammal skog i Kungshall. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Kungshall är en mycket kuperad gammelskog i södra Kilsbergen med långväga utsikt söderut. I reservatet trivs många av gammelskogens kräsna växter och djur.

Artrik kalkbarrskog

Inom naturreservatet är terrängen mycket kuperad med en brant sluttning i väster. På de högre höjderna växer en naturskogliknande barrskog. Den äldsta skogen hittar vi på områdets högre partier och består främst av tall. I sluttningar och sänkor är det istället granen som dominerar, med inslag av olika lövträd som björk, asp, rönn, sälg och hassel. Att marken innehåller kalk gör sig påmint genom flera kalkgynnade växter som blåsippa, tibast, tvåblad och vätteros. Särskilt artrik är de delar av skogen som utgör naturtypen gammal kalkbarrskog, som hyser ett mycket stort antal sällsynta svampar som violgubbe, gul taggsvamp och sammetstaggsvamp.

Tjäder och nattskärra

Men det är inte bara kalkrikedomen i jorden som gör skogen i Kungshall extra artrik. Gammelskogens variationsrikedom bidrar i högsta grad till att skapa ett stor utbud av olika typer av livsmiljöer, för en stor mängd olika växter och djur. I en skog som får sköta sig själv finns träd i olika åldrar såväl som döda och döende träd. Bland gammelskogens typiska arter hittar vi exempelvis tjäder, nattskärra, spillkråka, tallticka, garnlav och ullticka.

Bergslagsbygd

Kungshall är en del av Bergslagen och traktens forna bergshantering gör sig påmind i reservatet. Både i och strax utanför reservatet finns flera gruvhål. I första hand har är kalk som brutits här, men kanske även en del järnmalm. Flera kolbottnar finns i området, rester efter några av Kilsbergens många milor som tillverkat träkol till traktens många hyttor.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanordningar - med undantag för Bergslagsleden, som sträcker sig genom områdets västra delar och vidare till naturreservatet Båsbergen.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Beslutat år: 2018

Areal: 72 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kungshall Pdf, 888.9 kB.

Skötselplan naturreservatet Kungshall Pdf, 1.2 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Kungshall ligger 2 km väster om Lekhyttan och 15 km sydost om Karlskoga. Strax öster om naturreservatet Båsbergen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss