Ugglehöjden

Öppen myrmark med en öppen vattenyta samt barrskog i bakgrunden

Hjortelmossen. Foto: Michael Andersson

Naturreservatet Ugglehöjdens skogar består av tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan.

Fasaskogen

Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. I folkmun kallas trakten för Fasaskogen. Den storblockiga terrängen gör att skogsmaskiner haft svårt att komma fram. Skogen är därför relativt opåverkad av skogsbruk och har tydliga drag av urskog, med stor åldersvariation, många gamla träd och mycket död ved.

Sällsynta svampar och lavar

Flera arter som har svårt att klara sig i den vanliga, brukade skogen har funnit en fristad i reservatet. På multnande granstammar växer svamparna ullticka och gränsticka. På gamla aspar kan man hitta ovanliga lavar som lunglav och västlig njurlav. Och på en beskuggad klippvägg i reservatet finns brun skärelav på den ena av endast två kända växtplatser i hela landet.

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan är en spricka i berggrunden som sträcker sig åtta meter in i berget. Takhöjden är närmare fyra meter. Längst in finns en tvärgång som delvis är möjlig att gå in i. Grottan ligger väster om Hjortelmossen och nås från en markerad stig från parkeringen. Tag med ficklampa, grottan är helt mörk! Hjortelgrottan är den näst största i södra Kilsbergen efter grottsystemet i Jätteberget, som ligger en dryg mil sydväst om Ugglehöjden.

Storskogens fåglar

Tjäder, järpe, pärluggla och sparvuggla är några av de fåglar man kan stöta på i reservatet. Den goda tillgången på asp och andra lövträd gynnar olika hackspettar. Förutom större hackspett och spillkråka förekommer både gröngöling och den sällsynta tretåiga hackspetten. Det stora lövinslaget beror på att området tidigare varit påverkat av skogsbrand.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • utföra ristningar på torrträd och bark eller skada lågor (liggande döda träd)
  • göra upp eld
  • tälta
  • köra motorfordon eller cykla

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 1953 (domänreservat), 1996 (naturreservat), utvidgat 2009
Areal: 148 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Ugglehöjden Pdf, 2.1 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, tälta, paddla gul