Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ugglehöjden

Öppen myrmark med en öppen vattenyta samt barrskog i bakgrunden

Hjortelmossen. Foto: Michael Andersson

Naturreservatet Ugglehöjdens skogar består av tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan.

Sällsynta svampar och lavar

Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. Kärnområdet kallas i folkmun för Fasaskogen. Den storblockiga terrängen har försvårat skogsbruket. Flera arter som har svårt att klara sig i den vanliga, brukade skogen har funnit en fristad i reservatet. På multnande granstammar växer svamparna ullticka och gränsticka. På gamla aspar kan man hitta ovanliga lavar som lunglav och västlig njurlav. Och på en beskuggad klippvägg i reservatet finns brun skärelav på den ena av endast två kända växtplatser i hela landet.

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan är en spricka i berggrunden som sträcker sig åtta meter in i berget. Takhöjden är närmare fyra meter. Längst in finns en tvärgång som delvis är möjlig att gå in i. Grottan ligger väster om Hjortelmossen och nås från en markerad stig från parkeringen. Tag med ficklampa, grottan är helt mörk! Hjortelgrottan är den näst största i södra Kilsbergen efter grottsystemet i Jätteberget, som ligger en dryg mil sydväst om Ugglehöjden.

Storskogens fåglar

Tjäder, järpe, pärluggla och sparvuggla är några av de fåglar man kan stöta på i reservatet. Den goda tillgången på asp och andra lövträd gynnar olika hackspettar. Förutom större hackspett och spillkråka förekommer både gröngöling och den sällsynta tretåiga hackspetten. Det stora lövinslaget beror på att området tidigare varit påverkat av skogsbrand.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • utföra ristningar på torrträd och bark eller skada lågor (liggande döda träd)
  • göra upp eld
  • tälta
  • köra motorfordon eller cykla

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 1953 (domänreservat), 1996 (naturreservat), utvidgat 2009

Areal: 148 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240020 Ugglehöjden

Beslut och skötselplan naturreservatet Ugglehöjden Pdf, 2.1 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240020 Ugglehöjden (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Örebro, åk E 18 mot Karlskoga. Strax efter Leken, ta vänster mot Lillsjöstrand. Efter drygt 3,5 km, ta skogsväg till höger. Fortsätt omkring 3,5 km förbi Svinsjöstugan. Därefter finns skylt mot reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, tälta, paddla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss