Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långa tjärnarna

Långsmal tjärn omgiven av tallskog

Långa tjärnarna. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedhuggning. Välkommen på en vandring bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar.

Branden 2018

Sommaren 2018 brann det i reservatet. Då risken för fallande träd ännu är stor i området uppmanar vi till försiktighet om du lämnar stigarna. Undvik att gå in i området där du ser att det nyligen brunnit.

Spår efter äldre bränder

I den gamla skogen växer mest granar, de flesta i åldern 130 år. Här finns även enstaka tallar som är äldre än 250 år och ibland har skador från skogsbränder, så kallade brandljud. Brandljuden syns som sprickor längs stammen, med blottad ved och kolrester. I sprickornas kanter har barken ofta bildat en valk. Före 1900-talet var skogsbränder vanligare och skogen kunde brinna flera gånger per århundrade.

Gott om döda träd

Eftersom skogen har fått sköta sig själv och inte har brunnit under lång tid har det samlats ett rejält förråd av döda träd. Detta är helt naturligt i en skog som får sköta sig själv och gynnar många ovanliga vedlevande svampar, som till exempel ullticka och gränsticka. Även hackspettar uppskattar den döda veden, där de kan leta efter insektslarver. Här i reservatet kan du få se såväl större hackspett som tretåig hackspett och spillkråka.

Här trivs fiskgjuse och tjäder

Är du här tidigt på våren kan du få se tjädrarna spela eller kanske höra en pärluggla ropa i skogen. Sommartid kan man se fiskgjusen ryttla över sjöarna. När fågeln ryttlar står den still i luften – flyger på stället. Fiskgjusen lockas av de fiskrika sjöarna och kan flyga långt från boträdet för att nå bra fiskeplatser. Sällsynta växter och lavar I skogen finns inslag av stenblock och branter. Blocken är ibland vackert draperade av mossor och lavar. På några block växer den mycket sällsynta norsk näverlav. En annan ovanlighet som trivs här är violettgrå tagellav Här kan du även hitta den lilla orkidén knärot, växande i mossan på stenblock eller på marken i granskogen.

Tillgänglighet

I Långa tjärnarna finns sammanlagt cirka 8 kilometer markerad stig. Vid stranden till sjön Stora Kloten finns ett vindskydd med eldplats. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på angiven plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2007
Areal: 312 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Långa tjärnarna Pdf, 2.2 MB.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, tälta, paddla grön. Cykla, rida gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00