Skålen

Granskog på mossklädd mark

Skålen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Skålen skyddas värdefull barrskog som växer på näringsrik, kalkrik mark. Kalkbarrskogar är en av vårt lands skyddsvärda miljöer. Där är artrikedomen stor, och en rad ovanliga växter och marksvampar växer i de fuktiga och näringsrika markerna.

Svamprika marker

Ett signum för kalkbarrskoge är alla ovanliga marksvampar. Flera av dem, som rödgul trumpetsvamp, är goda matsvampar, men här växer även arter som man vanligen inte plockar. Det handlar om sällsyntheter som svavelriska, smal svampklubba och krusbärskremla, liksom flera ovanliga taggsvampar som är typiska för den här typen av skogar.

Växter som gillar kalk

Tack vare kalken i backen är skogen också rik på örter. Orkidéerna knärot och tvåblad är typiska arter här. Knäroten har vintergröna blad som syns året om. Det gäller även grönpyrolans läderartade bladrosett, som du med lite tur kan upptäcka i den mjuka mossmattan. Om våren blommar även blåsippa, tibast och vårärt.

Skogens fåglar

I naturreservatet lever också några typiska vildmarksfåglar. Som en av våra mest sällsynta hackspettar – tretåig hackspett. Dess säregna hackmärken kan ses runtom i granens stam. I reservatet lever också vår största hönsfågel – tjädern.

Vedsvampar och mossor

Reservatet är också en fristad för kräsna vedsvampar och mossor. På omkullfallna trädstammar växer ullticka, kötticka och brandticka. Bland mossorna finns sällsyntheter
som grön sköldmossa, mörk husmossa och vedtrappmossa. Dessa arter trivs bara i gammelskogar med gott om döda träd och murken ved.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, rista, måla eller på annat
  • sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra
    sten.
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda
    stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor,
    lavar eller svampar,
  • framföra motordrivet fordon eller cykla,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla,
    skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens använda området för organiserad
    tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt
    förekommer vid bedrivandet av jakt

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2014
Areal: 22,4 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Skålen Pdf, 377.4 kB.