Vargavidderna

En sjö syns mellan tallarna i en myrmark

Sjön Gryten, Vargavidderna. Foto: Anna-Karin Roos

Naturreservatet Vargavidderna är ett av Örebro läns större reservat med vildmarkskänsla. Här i gränslandet mellan Närke och Västergötland breder vidsträckta myrar ut sig, omgivna av storblockiga naturskogar och den näringsfattiga sjön Gryten. Gillar du fågelskådning rekommenderas ett besök till utsiktstornet mellan mossarna. En tidig vårmorgon hörs orrarnas bubblande läte och en sommardag tranornas rop.

Myr, mosse eller kärr?

Myr är ett samlingsnamn som täcker in både mossar och kärr. En mosse är en våtmark som enbart förses med vatten via regn. Kärr däremot har kontakt med grundvatten och ibland vattendrag. Högskogs stormosse och Södra Åsmossen är två stora myrar i reservatets västra del som delas av ett nord-sydligt kärrstråk. Mossarnas växtlighet är artfattig men rymmer några rariteter. Här växer myrlilja och klockljung som är sällsynta i övriga länet, liksom ett betydande bestånd av orkidén mossnycklar. Desto rikare är myrarnas fågelliv om våren och sommaren. Är du morgonpigg under våren möts du av ett magnifikt orrspel. Eller kanske är du här en vårdag i skymningstid och får höra den sällsynta dvärgbeckasinen galoppera över himlavalvet. På sommaren hörs tranornas rop, storspovens sång, ljungpiparens vemodiga pipande och enkelbeckasinens gnäggande.

Mosaik av olika skogstyper

Vargavidderna består inte bara av öppet vatten och våtmarker utan omges av stora skogsområden med mer än 100-åriga träd. Vargavidderna rymmer en mosaik av olika skogstyper. Från sumpskogar runt våtmarkerna till väldoftande skvattramtallskogar på torvmarkerna och skogligt välskötta barrskogar på fastmarken. I skogen finns gott om gamla men också döda och döende träd,som i sin tur är hemvist för en rad svampar, lavar och insekter. Arter som har svårt att klara sig i en modernt brukad skog. Håll utkik på din vandring genom skogsmarken efter orkidéer som den vitblommiga knäroten och den mytiska skogsfrun. Och passa på att lyssna efter skogens rika och varierade djurliv. I skogens fågelkör hörs ofta spillkråkans gälla, ödesmättade läte. En tidig vårmorgon hör du kanske pärlugglans hoande läte. I reservatet rör sig regelbundet både varg och lodjur.

Sjön - en ”gryta” full av sten

Sjön Gryten är länets största oreglerade sjö, det vill säga att den aldrig påverkats av sänkning eller andra regleringar. Här och var i området ligger stora flyttblock och blocksamlingar, varav en stor mängd block sticker upp ur Grytens mörka vatten. Tidiga morgnar kan du höra du storlommens vittljudande läte och ovanför vattenytan se fiskgjusen ryttla på jakt efter fisk.

Myrslåtter och träförädling

Idag är det tyst och stilla i skogarna kring sjön Gryten men så har det långtifrån alltid varit genom historien. I flera hundra år slukade hyttor och smedjor en stor mängd träkol. Tillverkningen av träkol har därför varit intensiv i traktens skogar, otaliga kolmilor förvandlade skog till kol långt in på 1940-talet. När järnbrukens storhetstid var över tog storskogsbruket vid. Istället för skogens svarta guld, blev timmer den värdefulla råvaran. Riktigt gamla träd hittar vi idag därför bara på svårtillgänglig mark, dit varken kolvedshuggare eller skogshuggare tog sig fram. Intill reservatet låg fram till en bit in på 1900-talet torpet Högskog. Här finns även resterna efter en ovanligt stor tjärränna bevarad. Vid sidan om träkol var även trätjära en viktig inkomstkälla. Traktens myrar användes för höskörd ända in på 1900-talet. Vid mitten av 1800-talet fanns hela 12 st slåtterlador på mossen.

Tillgänglighet

Från parkeringen leder två markerade stigar ut i reservatet. Den ena stigen leder runt sjön Gryten och den andra fram till ett utsiktstorn och rastplats vid den vidsträckta mossen. Både vid utsiktstornet och vid sjöstranden finns iordningsställda eldplatser.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatserna. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Om grusvägen till reservatet

Observera att ett aktivt skogsbruk pågår utanför naturreservatet, med tunga transporter som ibland påverkar vägens yta kraftigt. Spårig vägbana samt uppstickande stenar kan därför förekomma. Markägaren Sveaskog underhåller vägen med grovt väggrus med jämna mellanrum. Då vägen i huvudsak är till för skogsbruket hålls inte samma standard som det allmänna vägnätet. Som bilburen besökare måste du själv bedöma om du och ditt fordon klarar av färden till naturreservatet utan skador eller faståkning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada fallna träd
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade eldplatser
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • använda båt eller kanot under tiden 1 april - 31 juli
 • fiska annat än med spö och från land eller från is
 • anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Laxå, Degerfors

Bildat år: 1999

Areal: 494 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240089 Vargavidderna

Beslut och skötselplan naturreservatet Vargavidderna Pdf, 1.8 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240089 Vargavidderna (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Rekommenderad väg till Vargavidderna: Strax norr om Finnerödja, ta av norrut från E 20 (vid vägskylt Vargavidderna) och kör mot Trehörningen. Drygt 1 km efter Trehörningen (vid Torpstället), sväng vänster och sedan vänster igen efter 30 m. Fortsätt sedan drygt 2 km fram till parkeringen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss