Norra Vätterns skärgård

Två trädbeväxta gröna öar omgivna av blått vatten sedda från ovan

Norra Vätterns skärgård. Foto: Bergslagsbild AB

Den unika skärgården i Naturreservatet norra Vätterns skärgård för lätt tanken till havet och likheten med exempelvis Stockholms skärgård. Inom reservatet finns ett femtiotal öar, som med några få undantag aldrig varit bebodda. Tältning är endast tillåten på anvisade platser. Det bästa sättet att uppleva reservatet är att tyst glida fram i kanot/kajak. På Grönön finns bryggor och rastplats med hög tillgänglighet.

Mängder av obebodda öar

Den som blivit förd till reservatet med förbundna ögon skulle nog tro att han befann sig i Stockholms skärgård. Bara inom reservatet finns ett femtiotal öar. Förutom två små torp på Stora och Lilla Aspön har skärgården aldrig varit bebodd.

Varierad natur

Skärgårdens berggrund består av granit. Den typiska växtligheten på öarna är hällmarkstallskog med framför allt tall, ljung och renlavar. Träd och ris kan bara växa i sprickorna där jord samlats under årtusendenas gång. På de större öarna finns morän och lera. Där är marken bördigare och inslaget av gran, asp och björk vanligare. På några av de större öarna finns även lundvegetation med hassel, vätteros, trolldruva, tandrot och liten häxört. En del av den bördigare marken har tidigare använts som betesmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bland annat häckande småskrake, fisktärna, fiskgjuse, storlom och andra sjöfågelarter. Det finns gott om fisk, främst gädda, abborre och gös. Under den senaste tjugoårsperioden har beståndet av signalkräfta ökat kraftigt. Var observant på öarna; ser du fåglar som verkar irriterade eller spelar skadade har de ägg eller ungar i närheten. Gå då därifrån! Hundar måste vara kopplade hela året.

Glid fram med kajak

Det bästa sättet att upptäcka den unika skärgårdsnaturen är kanske från en kajak. När de flesta båtmotorer tystnat i september är det fortfarande ljummet i vattnet. Att ljudlöst glida fram mellan de små öarna är en naturupplevelse som slår det mesta. Glöm inte att det är förbjudet att stiga iland på ön Skjortpilten under tiden 15 april och 15 juli.

Fiske

Fiske med handredskap är tillåtet. Mer information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser hittar du hos , en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och Länsstyrelserna runt Vättern.

Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Naturreservatet går endast att nå vattenvägen. På Grönön finns anläggningar med hög tillgänglighet som kan ta emot personer med rörelsenedsättning. Tältning är tillåten på Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen, Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen. På dessa öar får du tälta under högst två nätter i rad. Det finns serviceanläggningar i form av sopmajor och torrtoaletter på flera av öarna, men det bästa är att du tar med dig skräpet hem (framförallt om sopkärlen är fulla i väntan på tömning). Tänk på att elda med måtta vid eldplatserna, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförråden men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med grenar och annan död ved från skogen i reservatet). Under perioden 1 maj till 1 oktober är det enbart tillåtet att elda på anvisade platser.

Föreskrifter

 I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • medvetet störa djurlivet
 • ha hunden okopplad
 • göra upp eld annat än på anvisade platser under tiden 1/5-1/10
 • stiga i land på ön Skjortpilten under tiden 15/4-15/7
 • uppföra mur, plank, stängsel, brygga eller liknande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • tälta, förutom på öarna Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen,
  Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen, där du får tälta under högst två nätter i rad

För information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser, se Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 1973, 1974 och 1986
Areal: 2 331 hektar, varav 1 670 hektar vatten
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000
Ekopark: Reservatet ingår i Sveaskogs ekopark Norra Vättern

Beslut bildande naturreservat 1973 Pdf, 183.3 kB.

Beslut bildande naturreservat 1974 Pdf, 211.8 kB.

Beslut och skötselplan naturreservat 1986 Pdf, 2.2 MB.

Beslut och skötselplan naturreservat 2008 Pdf, 1.4 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, paddla grön. Tälta gul