Saxeknut

Granskog. Foto.

Granskog i Saxeknut. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Saxeknut skyddas en gammal granskog i en sydvända brant. I norr passerar Silverleden och vid utsiktspunkten Saxeknut finns en rastplats med vindskydd.

Variationsrik gammelskog

Skogen i naturreservatet är gammal och rymmer en mångfald av växter och djur som har svårt att klara sig i dagens rationella skogsbruk. Den kuperade och bitvis svårtillgängliga terrängen är säkert en orsak till att skogen här har klarat sig undan skogsmaskiner och kalavverkningar. Här i reservatet möter du träd i olika åldrar såväl som döda och döende träd. Vissa delar av skogen är tät och sluten medan det på andra håll finns öppnare luckor och gläntor. Här finns många så kallade signalarter, som genom sin närvaro signalerar att området har höga naturvärden och har varit trädbevuxet under lång tid. Som exempel kan särskilt nämnas lavarna bårdlav, skuggblåslav samt de rödlistade svamparterna stjärntagging, orange taggsvamp, spadskinn och gränsticka. Området är också hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som tretåig hack­spett, gråspett och järpe.

Gruvor och kolbottnar

Flera lämningar vittnar om traktens långa historia av bergsbruk och närheten till Hällefors bruk. I områdets västra del finns två gamla gruvhål. Traktens omfattande tillverkning av träkol gör sig även påmind i form av kolbottnar, lämningar efter kolmilor där ved sakta kolats till träkol. I reservatet finns två kända kolbottnar, den så kallade Tornbotten och Aspfallsbotten.

Strax norr om Saxeknut ligger naturreservatet Knuthöjdsmossen och i öster naturreservatet Hammarmossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är följande förbjudet:

 • Borra, hacka, spränga, gräva, rista och måla. Även annat som kan skada berg, jordyta, sten eller block. Du får inte heller flytta eller föra bort sten och block.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar.
 • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada träd och buskar. Det gäller oavsett om de är levande eller döda, stående eller om kullfallna.
 • Elda annat än på anvisad plats. På anvisad plats endast elda med medhavd eller av ved som försetts av förvaltaren till reservatet.
 • Skada vegetationen. Exempelvis genom att plocka eller gräva upp växter. Det gäller bland annat ris, gräs, örter, mossor, lavar och svampar.
 • Cykla, förutom på vägar och anvisade cykelleder.
 • Rida förutom på vägar och anvisade ridleder.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Samla in växter, djur, lavar och svampar utan Länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller annan anordning utan Länsstyrelsens tillstånd. Inte heller snitsla spår.
 • Använda området för organiserad tävling eller övning utan Länsstyrelsens tillstånd. Det inkluderar även lägerverksamhet och liknande.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva övervakning av miljön utan Länsstyrelsens tillstånd. Detta om det innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men följande är däremot tillåtet:

 • Plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov. Dock ej fridlysta eller rödlistade arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors

Beslutsår: 2019

Areal: 30,5 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Saxeknut Pdf, 718.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Saxeknut Pdf, 1.9 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Saxeknut ligger 3 km sydväst om Hällefors, strax söder om naturreservatet Knuthöjdsmossen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss