Saxeknut

Granskog. Foto.

Granskog i Saxeknut. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Saxeknut skyddas en gammal granskog i en sydvända brant. I norr passerar Silverleden och vid utsiktspunkten Saxeknut finns en rastplats med vindskydd.

Variationsrik gammelskog

Skogen i naturreservatet är gammal och rymmer en mångfald av växter och djur som har svårt att klara sig i dagens rationella skogsbruk. Den kuperade och bitvis svårtillgängliga terrängen är säkert en orsak till att skogen här har klarat sig undan skogsmaskiner och kalavverkningar. Här i reservatet möter du träd i olika åldrar såväl som döda och döende träd. Vissa delar av skogen är tät och sluten medan det på andra håll finns öppnare luckor och gläntor. Här finns många så kallade signalarter, som genom sin närvaro signalerar att området har höga naturvärden och har varit trädbevuxet under lång tid. Som exempel kan särskilt nämnas lavarna bårdlav, skuggblåslav samt de rödlistade svamparterna stjärntagging, orange taggsvamp, spadskinn och gränsticka. Området är också hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som tretåig hack­spett, gråspett och järpe.

Gruvor och kolbottnar

Flera lämningar vittnar om traktens långa historia av bergsbruk och närheten till Hällefors bruk. I områdets västra del finns två gamla gruvhål. Traktens omfattande tillverkning av träkol gör sig även påmind i form av kolbottnar, lämningar efter kolmilor där ved sakta kolats till träkol. I reservatet finns två kända kolbottnar, den så kallade Tornbotten och Aspfallsbotten.

Strax norr om Saxeknut ligger naturreservatet Knuthöjdsmossen och i öster naturreservatet Hammarmossen.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvap och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Beslutsår: 2019
Areal: 30,5 hektar
Markägare: Enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Saxeknut Pdf, 718.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Saxeknut Pdf, 1.9 MB.