Ställbergsmossen

Öppen, vidsträckt myr

Ställbergsmossen. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Ställbergsmossen består av öppna mossar, kärr
och myrstråk omväxlande med gammelskog, där både tjäder och
tretåig hackspett häckar. I de orörda skogarna trivs också sällsynta lavar. På den starkt sluttande Ställbergsmossen har spännande formationer av så kallade strängar och flarkar utvecklats.

Strängar och flarkar

Reservatets myrmarker består till stor del av olika sorters kärr, med inslag av högre mosspartier. Mossarna får vatten och näring enbart från nederbörd och är därför mycket näringsfattiga, medan kärren har kontakt med markvatten och är mer näringsrika. Väldigt fina exempel på så kallade strängflarkkärr finns i södra delen av Ställbergsmossen. Uppe på strängarna består vegetationen av olika vitmossor och starrarter. Nere i de blötare flarkarna växer vattenklöver, vitag och ängsull som kräver lite näringsrikare förhållanden. I de näringsrika blåtåtelkärren växer dvärglummer
och orkidén ängsnycklar.

Arter som trivs i gammelskog

Skogarna i området är gamla och ganska opåverkade av skogsbruk. Flera tallar är över 200 år. Här finns också många gamla tallstubbar med tydliga spår av skogsbrand. Ibland finns spår av flera bränder på samma stubbe. Skogens ålder och orördhet gör att många arter knutna till barrnaturskog trivs i området. Mest intressant är kanske ringlav, en sällsynt hänglav som kräver gammal skog med hög luftfuktighet. Även bland områdets fåglar finns flera arter som trivs i gammelskog, däribland tjäder och tretåig hackspett. Ute på myrarna häckar trana.

Brand som naturvårdsskötsel

Förr var skogsbränder en vanlig företeelse i våra skogar, här och var i reservatet hittar du spår på gamla tallar efter äldre skogsbränder. Brand är en nödvändighet för ett stort antal växter och djur, som genom årtusenden har anpassat sig till den livsmiljö som branden för med sig. För att gynna och bevara områdets brandgynnade arter genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet. Under åren 2015-2019 ingick området i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. 

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taiga Länk till annan webbplats.

Spår efter kolning och gamla vägar

Skogen och myrarna brukades förr på ett annat sätt än idag. I området finns rester av både hölador, kolarkojor och kolbottnar. Kolet användes i järntillverkningen, som också satt spår i form av flera gruvhål i området. Vid reservatsgränsen i norr låg på sin tid ”Ställbergets jerngrufva”. Den som letar noga kan också finna spår av gamla färdvägar. Spåren utgörs främst av så kallade kavelbroar som lagts ut för att kunna ta sig över blöta partier. Kavelbroarna är numer överväxta av ett tjockt lager mossa.

Upplev mossen på vintern

Våtmarker, mossar och kärr är vanligen svåra att ta sig fram på under de varmare årstiderna, inte minst de som saknar stigar. Men med hjälp av snö, is och tjäle blir de om vintern desto lättare att utforska. När snön lagt sig är våra mossar perfekta för en skidtur, där du kan njuta av lugnet och de öppna myrvidderna. Saknas snön är faktiskt snöskor annars vara ett bra redskap att ta sig fram över gungflymarkerna. Håll utkik uppe i skyn, kanske skymtar du en eller annan rovfågel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • köra snöskoter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2007

Areal: 328 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240043 Ställbergsmossen

Beslut bildande naturreservatet Ställbergsmossen Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Ställbergsmossen Pdf, 58.1 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240043 Ställbergsmossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Ställbergsmossen ligger ca 20 km nordost om Hällefors och 11 km väster om Ställdalen, strax sydväst om Stora Uvberget. Parkering och information är ännu inte iordningställda.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, paddla, tälta grön. Cykla, rida gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss