Ställbergsmossen

Öppen, vidsträckt myr

Ställbergsmossen. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Ställbergsmossen består av öppna mossar, kärr
och myrstråk omväxlande med gammelskog, där både tjäder och
tretåig hackspett häckar. I de orörda skogarna trivs också sällsynta lavar. På den starkt sluttande Ställbergsmossen har spännande formationer av så kallade strängar och flarkar utvecklats.

Naturvårdsbränning (LIFE Taiga)

Under åren 2015-2019 ingår Ställbergsmossen i ett projekt med naturvårdsbränning i fokus, Life Taiga. Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet, där Länsstyrelsen i Örebro län deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog. Projektet omfattar totalt 100 miljoner kronor, varav 6 miljoner kommer Örebro län till del. I vårt län ska 76 hektar brännas i Västeråsmossen, Ställbergsmossen och Römyren i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Mer information om bränningarna och projektet LIFE-Taigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strängar och flarkar

Reservatets myrmarker består till stor del av olika sorters kärr, med inslag av högre mosspartier. Mossarna får vatten och näring enbart från nederbörd och är därför mycket näringsfattiga, medan kärren har kontakt med markvatten och är mer näringsrika. Väldigt fina exempel på så kallade strängflarkkärr finns i södra delen av Ställbergsmossen. Uppe på strängarna består vegetationen av olika vitmossor och starrarter. Nere i de blötare flarkarna växer vattenklöver, vitag och ängsull som kräver lite näringsrikare förhållanden. I de näringsrika blåtåtelkärren växer dvärglummer
och orkidén ängsnycklar.

Arter som trivs i gammelskog

Skogarna i området är gamla och ganska opåverkade av skogsbruk. Flera tallar är över 200 år. Här finns också många gamla tallstubbar med tydliga spår av skogsbrand. Ibland finns spår av flera bränder på samma stubbe. Skogens ålder och orördhet gör att många arter knutna till barrnaturskog trivs i området. Mest intressant är kanske
ringlav, en sällsynt hänglav som kräver gammal skog med hög luftfuktighet. Även bland områdets fåglar finns flera arter som trivs i gammelskog, däribland tjäder och tretåig hackspett. Ute på myrarna häckar trana.

Spår efter kolning och gamla vägar

Skogen och myrarna brukades förr på ett annat sätt än idag. I området finns rester av både hölador, kolarkojor och kolbottnar. Kolet användes i järntillverkningen, som också satt spår i form av flera gruvhål i området. Vid reservatsgränsen i norr låg på sin tid
”Ställbergets jerngrufva”. Den som letar noga kan också finna spår av gamla färdvägar. Spåren utgörs främst av så kallade kavelbroar som lagts ut för att kunna ta sig över blöta partier. Kavelbroarna är numer överväxta av ett tjockt lager mossa.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • köra snöskoter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2007
Areal: 328 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet StällbergsmossenPDF

Skötselplan naturreservatet StällbergsmossenPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, paddla, tälta grön. Cykla, rida gul