Svarttjärnsskogen

Utsikt över myrmark med en liten rund tjärn

Lomtjärnen. Foto: Ingrid Andrén

I naturreservatet Svarttjärnsskogen och det intilliggande naturreservatet Råmossen finns orörda myrmarker och gammelskog som inte avverkats på över hundra, vilket bildar en riktig vildmark. Här häckar storskogens fåglar som tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. Om våren spelar orrarna ute på mossarna.

Artrik gammelskog

Huvuddelen av reservatets skog är över 160 år gammal. Terrängen är dramatisk, med stora stenblock som ligger huller om buller, vilket är en anledning till att området klarat sig undan modernt skogsbruk. I den orörda skogen trivs många sällsynta lavar, mossor och svampar. Naturreservatet Svarttjärnsskogen gränsar i norr och väster till det större naturreservatet Råmossen.

Krävande lavar

Många av områdets ovanliga lavar vill ha hög, jämn luftfuktighet och är därför starkt knutna till orörd skog. Den mest påfallande laven är kanske garnlaven – en gulvit, storväxt hänglav som klär granarnas grenar. Lunglav, korallblylav och norsk näverlav är andra spännande inslag i lavfloran. Norsk näverlav är Värmlands landskapslav. Den har en begränsad, västlig utbredning och är extremt beroende av hög luftfuktighet. Spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett hör till områdets häckfåglar och här finns även sparvuggla och pärluggla. 

Tillgänglighet

Svarttjärnsskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • skada markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • rista på torrträd eller bark eller skada lågor (liggande döda träd)
 • göra upp eld
 • tälta
 • köra motordrivet fordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra vertebrater

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 1953 (domänreservat) och 1996 (naturreservat)
Areal: 4 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Svarttjärnsskogen Pdf, 1.2 MB.

Hitta hit

Åk E18 från Örebro mot Karlskoga. Sväng av vid Villingsberg och åk under E18 mot campingen. Kör förbi campingen och fortsätt söderut. 3,4 km söder om campingen finns liten informationstavla till höger. Därifrån följer man skogsbilvägen in i reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tältning grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss