Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Värna vårda visa

Förvaltningen av länets naturreservat utgår från vår regionala strategi Värna Vårda Visa i Örebro län, med prioriterade mål och åtgärder för hur länets naturreservat ska skötas och utvecklas.

Värna vårda visa 2012-2020 (pdf) Pdf, 3.6 MB.

Nivåläggning av länets naturreservat

Graden av tillgänglighet och mängden anordningar varierar stort mellan reservaten beroende på vilken nivå respektive reservat har fått i Länsstyrelsens nivåläggningsplan. Nivå 1 innebär inga eller få anordningar för besökare, medan nivå 5 är har flera anordningar samt anpassningar för personer med funktionsnedsättningar. Nivåerna 2-4 rangordnar sig däremellan med fler anordningar ju högre siffra.

Nivåläggning av naturreservat i Örebro län (pdf) Pdf, 293 kB.

Natura 2000-område

Är området även ett Natura 2000-område finns dessutom en särskild bevarandeplan för Natura 2000-värdena som också styr områdets skötsel. Skötselplaner för naturreservat hittar du på respektive naturreservats egen sida.

Naturreservatens skötsel

Varje år redovisar Länsstyrelsen till Naturvårdsverket vad pengarna vi fått använts till inom skötsel och förvaltning av länets skyddade naturområden.

Här kan du läsa mer om vad Länsstyrelsen använder pengarna till och vem som har hand om skötsel och förvaltning av länets skyddade naturområden.

De flesta av Örebro läns skyddade områden, såsom nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och naturminnen, förvaltas av Länsstyrelsen. I några naturreservat har Region Örebro förvaltaransvaret. I de kommunala reservaten har respektive kommun ansvaret.

Arbetet utförs huvudsakligen med ett årligt skötselanslag från Naturvårdsverket och till viss del även med andra sökta projektmedel, som t.ex. EUs LIFE-fond.

Pengarna prioriteras till åtgärder och insatser bland annat utifrån det nivåläggningsdokument Pdf, 293 kB. som finns för naturreservaten i Örebro län. Verksamhetsberättelserna ger en god bild av vad som hänt under året ute i våra skyddade naturområden.

Pengarna från Naturvårdsverkets skötselanslag används bland annat till:

  • Gränsmarkeringar av nya naturreservat
  • Skötsel av olika naturtyper, till exempel slåtter av ängsmark eller stängsling av betesmark
  • Åtgärder för att främja friluftslivet, till exempel stigar, rastplatser (nya och underhåll av befintliga)
  • Skötsel av byggnader och anläggningar
  • Skötsel av P-platser, vägar med mera
  • Renhållning, tömning av soptunnor, toaletter med mera
  • Uppföljning av vilka effekter utförda åtgärder ger
  • Information till besökare och allmänhet genom skyltar, foldrar, webb, guidningar och liknande.

Åtgärderna ute i reservaten utförs ibland av personal på Länsstyrelsen. Ofta är det dock lokala djurhållare och entreprenörer som utför arbetet enligt avtal. Varje år brukar Länsstyrelsen anlita ett 50-tal entreprenörer för att hjälpa till med skötseln.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss