Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Reclaim LIFE - restaurering av våtmarker

Under åren 2012-2018 drev Länsstyrelsen i Örebro län ett naturvårdsprojekt för att restaurera två våtmarker, Tysslingen och Venakärret.

Projektet Reclaim

Projektnamnet ”Reclaim” är engelskans ord för återskapande, förbättring, räddning. Och det är precis vad projektet handlar om, nämligen att återta våtmarkernas strandängar från igenväxning. Genom restaurering och skötselförbättrande åtgärder har projektet arbetat med att bevara och återskapa hotade livsmiljöer för ett stort antal växter och djur som är knutna till våtmarker. Projektet genomfördes under åren 2012-2018 av Länsstyrelsen i Örebro län med finansiering från EU:s miljöåtgärdsprogram LIFE och Naturvårdsverket.

Två restaurerade våtmarker

Projektet omfattar restaurering av två våtmarksområden och tillika Natura 2000-områden i Örebro län: extremrikkärret Venakärret och den näringsrika slättsjön Tysslingen. Båda områdena hade igenväxning som gemensam hotbild. En stor del av åtgärderna i projektet har handlat om att röja, avverka, putsa och släppa ut djur på bete. Lika viktigt har det varit att anpassa både marker och metoder för en modern naturvård, där både betesdrift och maskinell slåtter ska kunna utföras på ett rationellt sätt. Tillgängligheten för besökare, såväl som information och dialog med markägare och kringboende har varit en annan viktig del i projektet.

Restaurering av Tysslingen inom projektet Reclaim

Restaurering av Venakärret inom projektet Reclaim

Betesdjur i naturvårdens tjänst

Såväl Tysslingen som Venakärret tillförs näring via tillrinnande vattendrag. Det växer så det knakar. Vi människor har sedan länge utnyttjat denna växtkraft och tagit hö på strandängarna som vinterfoder till vår boskap. När jordbruket moderniserades blev de våta markerna inte längre lönsamma att bruka. Avsaknad av slåtter och bete, ofta i kombination med reglering av vattennivån, resulterade i att de sedan länge öppna våtmarkerna sakta började växa igen med vass och skog.

Åtgärder för en effektiv betesdrift

Inom projektet har en stor del av alla genomförda åtgärder handlat om att skapa goda förutsättningar för betesdrift i de båda områdena. Områden som inte har betats på länge har stängslats in. I redan betade marker har en rad olika åtgärder genomförts för att underlätta transporter och tillsyn för djurhållaren, såväl som för betesdjuren att ta sig fram och komma åt att beta. Det har handlat om allt från avverkning och röjning av skog och sly, fräsning av tuviga marker till nya och förbättrade tillfartsvägar till betesmarkerna samt förstärkning av vallbankar.

Naturvård 2.0 - produktion av livsmiljöer

Att restaurera en våtmark tillbaka till sitt naturliga stadium är sällan särskilt enkelt att genomföra. I de flesta fall krävs att våtmarkens naturliga vattenreglering återskapas, vilket ofta innebär en oönskad påverkan på omgivande jordbruksmarker. Naturvård i våtmarker handlar därför idag främst om att efterlikna de störningar från hävd och översvämningar som tidigare hållit markerna öppna. Projektet Reclaims huvudsyfte har varit att öppna upp och bekämpa igenväxning i två våtmarksområden. Med moderna maskiner till vårt förfogande samt anpassningar för den moderna djurhållarens villkor, har vi skapat goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar, modern naturvård. Venakärret och Tysslingen är i och med projektets avslut redo för framtiden, där människan och naturen mår bättre och samverkar med varandra igen.

Friluftsliv och information

Projektet Reclaim har inte bara handlat om att öppna två våtmarker för att dess typiska fåglar, småkryp och växter ska hitta tillbaka. En viktig målsättning har även varit att göra de båda områdena mer tillgängliga för oss människor. Det tidigare mycket svårforcerade Venakärret har fått en delvis spångad stig ut till en rastplats med plattform, från vilken besökaren har god utsikt över hela rikkärret. I Tysslingen har både en ny plattform byggts och en utställning i en renoverad före detta transformatorstation tagits fram. I båda områdena finns på flera platser informationsskyltar av olika slag som berättar om områdenas historia, växt- och djurliv. Under projekttiden har flera informationsmöten och guidade turer hållits i eller i anslutning till respektive område. Till dessa har både markägare, kringboende och en intresserad allmänhet bjudits in.

Vad händer efter projektet?

De båda projektområdena har en gemensam historia av igenväxning som medfört en kraftigt negativ påverkan på deras naturvärden. I projektet Reclaim har vi under en kort tid genomfört en rad förbättrande åtgärder och lagt grunden för en långsiktigt hållbar skötsel. Men vad händer nu när projektet är slut? Vad ska hindra det som redan hänt
en gång från att hända igen?

Naturreservat med tydliga planer för framtida skötsel

Som en del av projektet har en särskild plan för hur det som åstadkommits i projektet ska leva vidare tagits fram, en så kallad After-LIFE conservation plan. Men den enskilt viktigaste förutsättningen för att Tysslingen och Venakärret ska hållas öppna är att de under projekttiden skyddats som naturreservat. Det innebär att ansvaret för att sköta och att finansiera skötseln för de båda områdena fortsättningsvis ligger hos staten (genom Länsstyrelsen). Alla naturreservat sköts enligt områdesspecifika skötselplaner. Dessa utgår från syftet med respektive naturreservat och åtgärderna bygger på en rad olika undersökningar, rapporter och erfarenheter som gjorts under projekttiden. Som exempelvis historisk markanvändning, hydrologi och en sammanställning av gällande vattendomar.

Reclaim. Logga

Reclaim 2012-2018

LIFE11 NAT/SE/848
Restoring the Conservation status for wetland habitats and species intrinsic to long term management practices in Sweden.

Under projektets 6 år genomfördes bland annat följande:

25 hektar trädavverkad yta
16 hektar röjd från buskar och sly
55 hektar slåttrad yta
245 hektar putsad och fräst yta
5 000 meter uppsatt stängsel
9 hektar anlagd vattenyta
2 000 meter anlagd dammvall
5 700 meter skötsel- och tillsynsväg
1 100 meter spång och stig
2 plattformar för besökare
1 grill-/rastplats
1 naturutställning
21 informationsskyltar
22 art- och naturinventeringar

Läs mer om projektets åtgärder i Tysslingen

Läs mer om projektets åtgärder i Venakärret

Reclaim 2012-2018

LIFE11 NAT/SE/848
Restoring the Conservation status for wetland habitats and species intrinsic to long term management practices in Sweden.

Life. Logga

LIFE är EU:s finansieringsverktyg för miljö-, naturvårds- och klimatprojekt, som bland annat kan användas för åtgärder i Natura 2000-områden.

Eu:s information om LIFE-fonden (engelska) Länk till annan webbplats.

Natura 2000. Logga

Natura 2000 är EU:s nätverk för Europas mest skyddsvärda naturområden, med syfte att värna om utpekade naturtyper och arter samt deras livsmiljöer.

Naturvårdsverkets information om Sveriges natura-2000-områden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss