Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nittälvsdalen - ett kluster av naturreservat

Vattendrag i skogsmiljö

Restaurerad forssträcka söder om Smedbergsgruvorna. Foto: Kjell Store

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort, sammanhängande vildmarksområde med många naturreservat. Här möter du ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer. Det finns gott om markerade stigar i området som passar för både korta och långa vandringar.

Nittälven rinner från sjön Nitten i Dalarnas län till sjön Ljusnaren i Örebro län. Hela älven är skyddad genom sju olika naturreservat, nämligen:

Nittälven (Dalarnas län)

Nittälven (Örebro län), flera delområden

Övre Nittälvsdalen Länk till annan webbplats.

Brattforsen Länk till annan webbplats.

Mördarheden Länk till annan webbplats.

Nittälvsbrännan Länk till annan webbplats.

Kaljoxadalen Länk till annan webbplats.

I närheten av Nittälven finns ytterligare några naturreservat, nämligen:

Kockoraberget (Dalarnas län)

Djupdalshöjden

Ställbergsmossen

Genstigsbrännan

Ljustjärnsskogen

En älv med många skepnader

Nittälven är ett av Örebro läns allra finaste vattensystem. I de skyddade områdena ingår även flera biflöden, som Nordtjärnsälven och Kaggabäcken. Älven byter skepnad flera gånger utmed sin färd. Den norra delen fram till Uvbergsbron är livlig med många forsande partier och vid Brattforsen till och med ett litet vattenfall. Älvens kanske mest spektakulära del är den lugnflytande och starkt meandrande (slingrande) nedre älvsträckan fram till sjön Ljusnaren. Här i älvens delta breder ett område av myrmarker ut sig. Det framströmmande vattnet gräver sig ständigt nya vägar i den lättbearbetade sandmarken. Ibland bildas flera fåror och korvsjöar, det vill säga avsnörda delar av tidigare älvfåror.

Spår efter flottning och fiskens återtåg

Den oreglerade Nittälven är i det närmaste unik i det hårt vattenkraftsutnyttjade Bergslagen. Desto fler är lämningarna efter flottning, då timmer fördes från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och sågverket vid Skäret. Timmerflottningen pågick från 1890-talet fram till början av 1950-talet. Flottning av hö har dock förekommit även under 1700-talet. Vid Lilla Nittens utlopp fanns tidigare en flottningsfördämning som numera är raserad. För att timret lättare skulle flyta fram, rensades i stort sett alla sträckor från sten. Större stenar och berghällar sprängdes bort och ledarmar byggdes för att leda stockarna rätt. Dessa åtgärder medförde att många växter och djur fick det svårare att leva i älven. Efter tillstånd från mark- och miljödomstol har många av forsarna i Nittälven därför restaureras av Länsstyrelsen. En sträcka vid södra entrén till reservatet övre Nittälvsdalen är helt sparad för att visa på flottningsrensningen. Här finns även fasta strukturer som timmerkistor och dammvallar som berättar om flottningsverksamheten.

Artrika strandskogar och torra tallhedar

Nittälvsdalen rymmer inte bara värdefulla vattenmiljöer. Här finns även en stor mängd av spännande landformationer som skapats i samband med den senaste istiden, med allt från långsträckta rullstensåsar, dödisgropar till ett stort isälvsdelta i söder. I älvens närhet möter vi artrika, fuktiga skogsmiljöer med både barr- och lövträd. Förr var de frodiga älvstränderna välkomna slåttermarker. Med undantag för Dansarbacken håller de flesta strandängarna på att växa igen. Den vanligaste skogstypen i Nittälvsdalen är den glesa barrskogen på torra isälvsavlagringar av sand och grus. På marken där växer olika lavar och bärris.

Gulrosa blommor på marken i barrskogsmiljö

Mosippan på väg tillbaka

Den rara lilla mosippan med sina rosalila klockor på lurvig stjälk var förr en vanlig syn på åsarna utmed Nittälven. Under 1900-talet minskade arten och försvann nästan från området. Ett storskaligt skogsbruk och allt färre skogsbränder är några troliga förklaringar. Under senare år har hoppet tänts för mosippan igen. Flera naturvårdsbränningar har genomförts i området och försök att plantera tillbaka mosippan ser ut att vara framgångsrika.

Vandra i Nittälvsdalen

Flera av naturreservaten utmed Nittälven binds samman av markerade stigar. Här finns goda möjligheter för såväl långa vandringar som kortare utflykter. Mer information om stigar och anordningar hittar du på respektive reservats webbsida (via länkarna ovan). I det relativt nybildade naturreservatet Nittälven pågår arbetet för fullt med att markera upp nya leder utmed älven, bygga anordningar och entréer. Vi hoppas att du har överseende med att det kan vara lite rörigt medan arbetet pågår. Skriv ut eller ladda ner faktabladet över alla naturreservat i Nittälvsdalen:

Faktablad med karta över naturreservaten i Nittälvsdalen Pdf, 5 MB.

Paddla i Nittälven

Att paddla i norra Nittälven kräver vana och lämpar sig bäst för forskajak/packraft. Söder om Uvbergsbron lugnar sig älven och forsarna blir färre. Här kan du paddla i vanlig kanot/kajak men behöver lyfta förbi förbi några forsar. Bästa tiden på året att paddla i Nittälven är under april-maj då vårfloden skapar ett naturligt högt vattenflöde i älven. Här och var kan du stöta på nedfallna träd och grenar i vattnet som kan innebära ett lyft för att kunna passera. Det är inte tillåtet att skada eller ta bort trädstammar eller grenar från vattnet. De skapar varierade bottnar med skydd och populära livsmiljöer för såväl fisk som en rad olika smådjur. Fler fisk och smådjur i vattnet är en förutsättning för att fler fåglar ska trivas längs stränderna på land. Skriv ut eller ladda ner faktabladet om paddling i Nittälven.

Faktablad med karta om paddling i Nittälven Pdf, 800.9 kB.

Föreskrifter

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom naturreservaten. Där gäller även särskilda regler, så kallade föreskrifter som varierar mellan de olika reservaten. Du hittar föreskrifterna på respektive naturreservats webbsida via länkarna ovan samt på reservatens skyltar. Genom att följa reglerna hjälper du till att bevara Nittälvsdalens fantastiska natur

Övernatta

Utmed Nittälven finns många fina platser där du kan övernatta i tält eller vindskydd. Observera att det är förbjudet att tälta i naturreservaten Brattforsen och Nittälvsbrännan. Under sommartid är det gott om knott och mygg, så glöm inte myggnät!

Elda

I de flest av områdets naturreservat är det bara tillåtet att göra upp eld vid utpekade och iordningställda eldplatser. Normalt finns vid vid dessa eldplatser, men tänk på att elda med måtta så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är oftast inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Fiske

För att fiska i Nittälven krävs fiskekort. Information om fiske i Nittälven och
var du köper fiskekort hittar du hos:

Ljusnarsbergs Fiskevårdsområdesförening (ljusnarsbergsfvo.com) Länk till annan webbplats.

Tänk på att det inte är tillåtet att fiska alls inom naturreservatet Brattforsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss