Fåran

Träklädd ö med sandstrand

Fåran. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Fåran är två öar, sammanbundna av en 200 meter lång sandsträng, en så kallad sandrevel. Öarna är uppbyggda av sten, grus och sand. De är en del av en mäktig rullstensås som löper tvärs över Hjälmaren i nord-sydlig riktning. De fina sanstränderna lockar många badsugna gäster till besök under sommartid. Det är tillåtet att tälta på Yttre Fåran i högst två dygn.

Fåran består av två öar som är sammanbundna med en cirka 100 meter lång vegetationslös grus- och sandrevel. Revelns läge varierar beroende på från vilket håll det blåst mest under den senaste tiden. Grundholmarna består av fyra mindre öar av vilka tre är förbundna med 60–70 meter långa revlar. Den fjärde ön – Stallgården – saknar landförbindelse med de övriga öarna. Grus- och sandrevlarna ligger vid högvattenstånd i Hjälmaren helt under vatten, medan man vid normalvatten kan vandra torrskodd på de smala revlarna från den ena ön till den andra.

Sanden rör sig

Den långa sandsträngen mellan öarna är en så kallad sandrevel. Beroende på varifrån vinden blåser varierar ständigt sandrevelns form och läge. Vid högvattenstånd ligger sandreveln helt under vatten. När vattenståndet är normalt kan du vandra torrskodd mellan öarna.

Landvinningsmark

I slutet av 1800-talet sänktes Hjälmarens yta med över en meter. Före sjösänkningen nådde bara de högsta delarna av Fåran över vattenytan. På Fåran kan den gamla strandlinjen tydligt urskiljas som en stenblockig kant, framför allt längs de båda öarnas östsidor. Stora delar av Fåran består alltså av landvinningsmark efter Hjälmarens sänkning.

Sex kilometer sandstrand

Tillsammans har Fåran och Grundholmarna nära sex kilometer sand- och stenstränder som är helt fria från bladvass och annan växtlighet och är därför utmärkta badstränder. De för bad mest utnyttjade strandområdena är Yttre Fårans östsida och Inre Fårans västsida samt östsidan på den nordligaste av Grundholmarna. Dessa fina badsträckor är unika för Hjälmaren, vars öar på grund av sjösänkningen vanligen har steniga och gyttjiga stränder med tät och ogästvänlig vegetation.

”Gotlandsskog”

Stora delar av Fåran är bevuxen med tallskog med gräs och örter, vilket påminner om gotländsk tallskog. Fåran nyttjades fram till 1960-talet för fårbete. Skogen på öarna har därför behållit en öppen karaktär. De långgrunda sandstränderna är under höst och vår omtyckta rastplatser för fl yttande vadarfåglar och tärnor. Skötseln av reservatet är begränsad till att hålla delar av stränderna fria från buskar och sly.

Tältning högst två dygn

För att fl er ska kunna besöka reservatet och för att undvika förslitning av mark och vegetation får tältning endast ske på Yttre Fåran och då högst två dygn. I anslutning till tältplatsen finns torrklosett. På norra delen av Fåran finns ett bostadshus med omgivande tomtmark. Tomten kan passeras på östra sidan.


Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medvetet störa djurlivet
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller skada vegetationen genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Torrdass
 • Tältplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1976 Fåran
Areal: 11 hektar
Markägare: Enskild/Allmänt vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet FåranPDF

Skötselplan naturreservatet FåranPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol eld och tält grön