Hägenlammsmyran

Varglav på torraka av tall, Hägenlammsmyran. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Varglav på torraka (dött stående träd) av tall. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hägenlammsmyran är en stor sammanhängande myr, som omfattar flera olika myrar och myrtyper. Området genomkorsas vintertid av skoterleder och jakt och fiske bedrivs. Myrmarkerna bjuder på fina naturupplevelser.

Hägenlammsmyran omfattar ett 485 ha stort område. Största delen av naturreservatet består av myrmark samt Västersjön och ligger cirka 2,5 km nordväst om Hamra. Varglav finns spridd i vissa områden och växer mycket rikligt på träden.

Spår av bränder finns längs med myrkanterna och på myrholmar och på något ställe även ute på myren. Vedflamlav och tallflarnlav är båda vanliga på torrakor liksom blanksvart spiklav.

Djur i Hägenlammsmyran

​Myrkomplexet har en rik fågelfauna med ett ovanligt stort antal myrfåglar. Till exempel flera olika arter av vadare, andfåglar och tättingar. Brushane, storspov, och gluttsnäppa har observerats i området.

I reservatet ligger även Västersjön som är en cirka 100 ha stor relativt grund sjö där det fiskas en del gädda och abborre, men även lake har setts i sjön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved, eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt, eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 485,4 ha
Skyddsår: 2017
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Myrmark, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000