Jordbärsmuren

Jordbärsmurens vidsträckta högmosse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Jordbärsmurens vidsträckta högmosse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Nedströms Färnebofjärdens nationalpark, nordöst om Gysinge, ligger Jordbärsmurens naturreservat. Den ligger i Dalälvens deltalandskap och den välutvecklade högmossen Jordbärsmuren.

Här kan du upptäcka fåglar i området. Eller bara blicka ut över mossen. Fåglarna och högmossen bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger öster om länsväg 254 mellan Gysinge och Hedesunda. Den stora, runda Jordbärsmuren är en högmosse med få motsvarigheter i landet.

Våtmarker och älvängar

Norr om Jordbärsmuren mynnar Ålboån och Finnbäcken. Åarna omges av breda älvängar som översvämmas vid högvatten. Dessa användes till slåtter från till 1950-talet.

Artrika lövmarker

Området är mycket intressant med nordliga och sydliga arter sida vid sida. Det finns rikligt med lövskog med inslag av ek, hassel och lind. Det finns också arter som visar på skyddsvärd skog, bland annat ullticka, barkticka och tallticka.

Djur i Jordbärsmuren

Många insekter trivs i den rika lövskogen. I området finns arter som svart ögonknäppare, orange rödrock, platt gångbagge, aspbarkgnagare och svartspetsad rödrock. Det är många fåglar som trivs i området. Här häckar bland annat storspov och ljungpipare.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • ta ved eller elda,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten eller torv,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • rida eller cykla i terrängen,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995, nytt beslut 2014
Areal: 950 ha
Kommun: Gävle
Karaktär: Skog, våtmark och vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000