Viks gammelskog

Det finns tallar i området som är upp emot 200 år gamla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det finns tallar i området som är upp emot 200 år gamla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Viks gammelskog ligger strax väster om Katrineberg och utgörs av Skabbergets svaga nordsluttning ner mot Sikkabobäcken. Det finns inga stigar i området, men det ligger nära väg som det går att promenera på.

Naturreservatet Viks gammelskog ligger 16 kilometer nordväst om Åmot och omfattar 15 hektar.

Det är den äldre naturskogsartade barrskogen som är skälet till att området nu skyddas. Skogen i området saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder, har träd i olika åldrar och det finns både liggande och stående död ved. Tallöverståndare på 200 år eller mer finns spridda i området. Det finns även vissa granar som är upp emot 200 år gamla.

De rödlistade arterna tallticka, garnlav, lunglav och knärot finns i området, liksom hackspår av tretåig hackspett. De är alla indikatorer på gammal naturskog. Det finns spår av brand i en del högstubbar, men det var länge sedan det brann. Det är svenska arter som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 15 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog