Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viks gammelskog

Det finns tallar i området som är upp emot 200 år gamla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det finns tallar i området som är upp emot 200 år gamla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Viks gammelskog ligger strax väster om Katrineberg och utgörs av Skabbergets svaga nordsluttning ner mot Sikkabobäcken. Bortsett från en kort sträcka längst i söder finns inga markerade stigar. Så här får du ströva på egen hand i terrängen eller promenera på vägen norr om naturreservatet.

Viks gammelskog ligger 16 kilometer nordväst om Åmot och omfattar 15 hektar. Naturreservatet har bildats för att skydda den äldre artrika barrskogen med träd som är flera hundra år gamla. Här lever många växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens skogar. Viks gammelskog har inga spår av modernt skogsbruk. Den som letar kan bara hitta enstaka stubbar fällda i äldre tider.

Genom att skogen inte avverkats på länge finns många olika sorters träd i varierande åldrar. Det är gott om gamla träd, liksom stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Död ved är en viktig livsmiljö för många lavar, mossor och svampar. Här hittar också insekter och fåglar mat, skydd och boplats.

Tjäder och tretåig hackspett

När du vandrar i reservatet skrämmer du kanske upp en tjädertupp eller någon annan av gammelskogens fåglar. Ringar med hackspår på granstammar berättar att tretåig
hackspett har varit där.

Myrar, bäck och skogsbete

De skogklädda myrarna består av torvmark med ett marktäcke av vitmossor, lingon och andra risarter. Sikkabobäcken rinner genom områdets norra del och bidrar
till luftfuktighet och variation i landskapet. I delar av området växer örter som skogsviol och midsommarblomster. De kan tyda på att skogen betats längre tillbaka i tiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 15 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Viks gammelskog ligger 16 kilometer nordväst om Åmot, Bollnäs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss