Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hälberget

Tallskog i Hälbergets naturreservat.

Tallskog i Hälbergets naturreservat.

Naturreservatet utgörs av Hälbergets topp, ett berg som mäter 432 meter över havet. På den flacka toppen är skogen gles och luckig. Det finns inga anläggningar eller stigar i området som är svårtillgängligt och omges av bitvis branta sluttningar, vilket kan göra det svårt att besöka.

Hälbergets naturreservat omfattar ett 20 hektar stort naturskogsområde på toppen av Hälberget. Området ligger cirka 12 kilometer sydost om Järvsö i Ljusdals kommun. Området är svårtillgängligt och bergets sluttningar bitvis branta vilket gör det svårt att besöka.

Skogen i naturreservatet är i princip opåverkad av skogsbruk det senaste århundradet, men det finns avverkningsstubbar från tiden före det. Nu har skogen utvecklat naturskogsstrukturer och har höga naturvärden.

Djur och växter i området

Det är den gamla barrskogen med inslag av riktiga gammeltallar och hänglavsklädda, gamla granar som är skälet till att området skyddas. En del av tallarna är uppåt 250 år gamla. Skogen saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder och har fått utvecklas fritt en längre tid. Det har gjort att det nu finns goda förutsättningar för arter som kräver död ved, gamla träd, stabilt mikroklimat och att träd har funnits kontinuerligt på platsen under lång tid.

Bland annat finns här de rödlistade arterna knärot, granticka, ullticka, tallticka, lunglav och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 20,6 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Hälbergets naturreservat ligger cirka 12 kilometer ost sydost om Järvsö. Se reservatskartan.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss