Flisberget

Fin utsikt från Flisberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fin utsikt över skogen från Flisberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet ligger på Flisbergets vildmarkartade och otillgängliga sydsluttning. Inom området kan du få uppleva branter, raviner samt en del fuktiga partier längre ner på sluttningen. Här kan du också få se betydande rester av gammal skog.

Flibergets naturreservat ligger 20 km nordost om Kårböle och omfattar 93 ha. Området sträcker sig till ca 500 meter över havet och ligger i sin helhet ovanför Högsta kustlinjen. Berggrunden formar området och hällar kan ses i sluttningen söder om torvmarken i den centrala delen.

Avsaknaden av skogsbruk och mänsklig påverkan gör naturreservatet till ett spännande strövområde i gammal naturskog. Den skiktade blandskogen av barr domineras av upp till 30 meter höga granar. Många över 100 år gamla.

Sällsynta vedsvampar

Döende och döda granarna finns i stort antal och lågor i olika stadier av nedbrytning. En låga är ett liggande dött träd. Detta innebär ett stort naturvärde. Dessutom de bästa miljöerna för artrika vedsvampar och samhällen för vedinsekter. Ett tjugotal sällsynta, hotklassade vedsvamparter har påträffats, bland annat nordlig anisticka, blackticka och rynkskinn.

Lokalt finns örtrika stråk med blåsippa, nattviol, liljekonvalj och torta.

Djur i Flisberget

Några av de fåglar man kan träffa på i området är mindre hackspett, spillkråka, tretåig hackspett, järpe och lavskrika.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1994, utvidgat 2010
Areal: 93 ha
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000