Mössbobäcken

Vackra höstfärger på träden i Mössbobäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vackra höstfärger på träden i Mössbobäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mössbobäckens naturreservat är ett asprikt skogsområde. Gamla aspar är ovanliga i dagens skogar vilket gör detta område speciellt. I Mössbobäckens naturreservat kan du vandra på stigarna eller ströva fritt i skogen.

Mössbobäckens naturreservat ligger 3,5 kilometer söder om Nianfors och omfattar 86 hektar. Området rymmer flera olika naturtyper. Längst i väster och i de centrala delarna av reservatet växer blandskog med mycket asp.

På asparna finns ett flertal mycket ovanliga svampar och lavar, till exempel kromporing, asptagging och gelélavar.

Genom reservatet rinner Mössbobäcken. I området finns också gammal granskog, tallkärr och öppna kärr. Även i dessa delar finns flera ovanliga arter eftersom skogen är gammal med mycket döda träd.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för rödlistade och fridlysta arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Areal: 86 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr