Sandsjöån

En å i en skog.

Sandsjöån är till stor del naturlig trots både vattenreglering och tidigare flottningsverksamhet. Vissa delar av vattendraget har tidigare restaurerats. Här finns harr, öring, lake och även utter.

Reservatet är 335 hektar stort och ligger cirka 10 kilometer sydväst om Hamra i Ljusdals kommun.

Sandsjöåns naturreservat erbjuder fina naturupplevelser för besökare. Såväl vid Sandsjöåns forsar och lugna vatten, som vid de fina naturskogsartade skogarna längs vattendraget. Via de skogsbilvägar som finns i anslutning till naturreservatetär är det lätt att nå området för besökare. Längs vägarna finns parkeringsfickor för den som vill göra ett besök i området. Sandsjöån är också ett fint sportfiskevatten med bestånd av harr och öring.

Kulturhistoriska värden

Råbergs kvarn är ett trevligt besöksmål, särskilt för den kulturhistoriskt intresserade. Parkering finns vid Kvarnåvägen och en fin stig går förbi kvarnen och stampen. Vid vägbron 1 kilometer nedströms Kvarnågrenen finns en rastplats med vindskydd och eldplats precis invid Sandsjöån.

Områden med våtmarker

Områden med våtmarker finns i hela naturreservatet. Större sammanhängande myrområden finns främst kring Örnbergslugnet samt på båda sidor om Kvarnån. Våtmarkerna i naturreservatet är i stort sett opåverkade av dikningar eller andra ingrepp.

Äldre naturskogar

Skogsmarken i området består av äldre, till stor del naturskogsartade tallskogar. Särskilt höga naturvärden har skogen på västra sidan av Örnbergsströmmen samt på holmen vid Kvarnågrenen. I stort sett all skogsmark bär spår av äldre tiders skogsbränder. Spåren består av brandljud på levande träd och kolade stubbar och torrakor. Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme från skogsbrand. Barken faller av och veden syns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
motorfordonstrafik,
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra organiserade arrangemang, till
exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet,

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 335 hektar
Skyddsår: 2023
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: vattendrag, barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Sandsjöåns naturreservat ligger 10 kilometer sydväst om Hamra.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss