Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stor-Dragåsen

Stora stenbumlingar i Stor-Dragåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora stenbumlingar i Stor-Dragåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stor-Dragåsens naturreservat ligger på en höjd i skogslandskapet, norr om Dellensjöarna i norra Hälsingland. Området drabbades hårt av stormfällningar vid stormen Ivar i december 2013. Stora mängder fällda träd finns i området.

Stor-Dragåsen ligger cirka 11 kilometer norr om Friggesund och omfattar ett 97 hektar stort naturskogsområde.

Naturreservatet består av en blandning av barr- och barrblandskogar. På höjdpartierna och delar av syd- och ostsluttningarna finns en mager tallskog och riktigt gamla tallar. Gamla spår av brand finns på flera tallar. På nordsluttningarna växer äldre granskog. Gammal asp och sälg växer i hela området.

Höga naturvärden

Trots att området har påverkats av skogsbruk finns höga naturvärden. I skogen växer tallticka, dvärgbägarlav, rosenticka, stjärntagging, violettgrå tagellav, koralltaggsvamp och lunglav. Samtliga är rödlistade.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier. Såsom populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender.

Stor-Dragåsen drabbades hårt av stormfällningar vid stormen Ivar i december 2013. Stormen fällde stora mängder träd, dels spritt i hela området men även som flera stora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten med medtagen ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Du får plocka bär, matsvamp och växter för eget behov, ej sällsynta eller hotade arter (rödlistade).
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 98,6 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 11 kilometer norr om Friggesund i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss