Stor-Dragåsen

Stora stenbumlingar i Stor-Dragåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora stenbumlingar i Stor-Dragåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stor-Dragåsens naturreservat ligger på en höjd i skogslandskapet, norr om Dellensjöarna i norra Hälsingland. Området drabbades hårt av stormfällningar vid stormen Ivar i december 2013. Stora mängder fällda träd finns i området, så tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland dessa.

Stor-Dragåsen ligger cirka 11 kilometer norr om Friggesund och omfattar ett 97 hektar stort naturskogsområde. Naturreservatet består av en blandning av barr- och barrblandskogar. På höjdpartierna och delar av syd- och ostsluttningarna finns en mager tallskog och riktigt gamla tallar. Gamla spår av brand finns på flera tallar. På nordsluttningarna växer äldre granskog. Gammal asp och sälg växer i hela området.

Trots att området har påverkats av skogsbruk finns höga naturvärden. I skogen växer tallticka, dvärgbägarlav, rosenticka, stjärntagging, violettgrå tagellav, koralltaggsvamp och lunglav. Samtliga är rödlistade.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier. Såsom populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender.

Stor-Dragåsen drabbades hårt av stormfällningar vid stormen Ivar i december 2013. Stormen fällde stora mängder träd, dels spritt i hela området men även som flera stora.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten med medtagen ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 98,6 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog