Gryssjömyran

Liten vattenspegel på Gryssjömyran. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Liten vattenspegel på Gryssjömyran. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gryssjömyran är ett stort och varierat område med en blandning av olika typer av myrar, skogsholmar och små tjärnar. Genom området slingrar sig Gryssjöån. Det är ett vildmarksartat vattendrag med höga naturvärden.

Området ligger 5 km sydväst om Fågelsjö i Orsa Finnmark och omfattar 224 ha. På många av myrholmarna växer tallskog som påverkats av bränder. Delar av skogen är naturskogsartad med död ved och gamla grova tallar på 250 till 300 år.

Nylagda bäverhyddor

På flera av holmarna växer hänglavar på gamla granar. På vissa ställen växer även större inslag av lövträd, i form av gammal sälg och asp. Gamla rännor och stenvallar är spår av flottningen. Längs ån finns även bäverhyddor med nylagda bäverdammar.

Fåglar i Gryssjömyran

Områdets olika naturtyper och inslaget av de små, grunda tjärnarna, trivs många olika fågelarter i naturreservatet. Här har till exempel gulärla samt vadarfåglar som grönbena och gluttsnäppa observerats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik,
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 224 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr, vattendrag