Kvarnberget

Tallskog i Kvarnbergets naturreservat.

Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 hektar och består främst av tallskog och den framtida skötseln av områdena kommer att bestå av naturvårdsbränningar.

Kvarnbergets naturreservat är ett större sammanhängande naturskogsområde med både värdefull tallskog och granskog. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Kvarnbergets naturreservat är knappt 100 hektar stort och ligger cirka 55 kilometer norr om Orsa. Området består främst av tallskog och den framtida skötseln av området kommer att bestå av naturvårdsbränningar. Skogen är påverkad av minst två bränder och därför finns det gott om gamla tallar i 250-årsåldern. Skogen är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk.

I naturreservatet har ett stort antal hotade och skyddsvärda arter påträffats, såsom garnlav, violettgrå tagellav, kortskaftad ärgspik, blågrå svartspik, blanksvart spiklav, vedflamlav, dvärgbägarlav fläckporing, gammelgransskål, rosenticka, gränsticka , ullticka och tallticka. Gnagspår av vågbandad barkbock och hackmärken av spillkråka och tretåig hackspett har också påträffats.

Terrängen i området är relativt svår och det finns inga iordningställda rastplatser eller parkeringsplatser. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och
  blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta
  och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  eller militära övningar.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med jakt. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 99 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat