Garpkölen

Stuplav på trädstam i Garpkölen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stuplav på trädstam i Garpkölen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På toppen av Garpkölen växer en barrskog som liknar de skogar nära fjällen. Toppen av berget är utsatt för väder och vind och det har satt spår i skogen som är gles och lågvuxen. Granarna är smala, och från grenarna hänger långa lavar.

Området ligger 10 km nordnordväst om Rullbo i Orsa Finnmark och omfattar 80 ha. Här finns inga stigar och här kan du ströva fritt i skogen. 

Här och var växer vindpinade och avbrutna träd som har formats av starka vindar och tung snö. Det växer långsamt och skogen påminner om fjällnaturskog.

Branta sluttningar och mindre stup

I Garpkölens branta sluttningar växer de äldsta träden. Avsatserna övergår bitvis i mindre stup. Skogen består av omväxlande tall och grandominerade bestånd med inslag av asp, björk och sälg.

Skogshuggaren fann det inte lönt att gå hit. I denna orörda fristad finner vi många djur och växter. Lunglaven är en av dessa. Den är inte bara hotad utan även en signalart. Det betyder att här finns det höga naturvärden. Lunglaven växer ofta tillsammans med andra ovanliga arter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon,
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 80 ha
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog