Ijungens gammelskog

Gamla höga tallar sträcker sig mot himlen i Ijungens naturreservat.

I Ijungens naturreservat finns gamla höga tallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet ligger i ett strandskogsområde på norra sidan sjön Ijungen. Området skyddas främst för den naturskogsartade skogen där vissa träd är upp emot 30 meter höga. Här finns inga markerade leder, så här får du vandra i skogen på egen hand.

Ijungens naturreservat är 23 hektar stort och ligger cirka 15 kilometer nordost om Bollnäs, vid sjön Ijungen. Skogen består mest av gran, tall och björk i 120-års åldern och yngre. Det finns även inslag av ännu äldre träd och då främst tallar.

Området är av naturskogsartad karaktär med gamla träd, döda stående och omkullfallna träd. Det är en blandning av trädåldrar och trädslag. Vissa äldre tallar är upp emot 130-150 år.

Värdefullt för många

Eftersom det finns fäbodar i närheten har området förr troligen använts till skogsbete. Den bitvis örtrika floran i skogen med exempelvis blåsippa, midsommarblomster, torta och orkidén Jungfru Marie nycklar kan vara ett tecken på det.

Rödlistade arter

En del av de rödlistade arter som hittats i området. Exempelvis orkidén knärot och svamparna gränsticka och rosenticka, visar att det har varit en lång skoglig aktivitet i området.

Hackspettar i Ijungen

Flera arter av hackspettar finns i naturreservatet. Här har tretåig hackspett, spilllkråka och gråspett observerats. De behöver äldre träd och död ved för att trivas.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 22,8 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Bollnäs
Karaktär: Skogsmark