Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storön

Storön är omgiven av Storsjöns vatten vid Bergsjö. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storön är omgiven av Storsjöns vatten vid Bergsjö. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storöns naturreservat omfattar större delen av ön Storön i Storsjön, sydost om Bergsjö. Området bjuder på många olika av naturtyper. Alltifrån hävdade slåtterängar och betespräglade skogar med rik flora, till mörka grannaturskogar med urskogskänsla. Historiens vingslag visar sig i ett flertal fornlämningar från järnåldern.

I området kan du bada, paddla kanot och ta ett dopp vid badplatsen Högen.

Storöns naturreservat rymmer på sina 50 hektar ett flertal olika naturtyper. De största naturvärdena finns i den särpräglade och rika floran, de naturskogsartade skogarna, samt i den hävdade ängsmarken.

Naturskogarna är bäst utvecklade längs öns nordsida, samt på den sydvästra udden. Skogsmarken domineras av granskogar med ett påfallande stort inslag av lövträd som asp, björk och sälg.

På öns centrala delar är skogarna glesare och vittnar om det bete med nötkreatur och under senare tid får, som bedrivits på ön till och från under hela 1900-talet. Även i dessa delar är inslaget av lövträd stort.

Värdefullt för många

På hela Storön finns lämningar som vittnar om det mänskliga nyttjandet av ön under lång tid. Mest tydligt är detta vid Surängsviken på öns västra sida, där en öppen ängsmark finns kvar. Ängsmarken har en rik kärlväxtflora med arter som backnejlika, gökärt, ängsklocka och rödklint. Ängen kommer att hävdas årligen genom slåtter, för att bibehålla dess öppenhet och rika flora.

I anslutning till ängen finns de flesta av öns fornlämningar. Dessa utgörs av husgrunder från järnålderstid. Ängsmarken i anslutning till de gamla bosättningarna har sannolikt en mycket lång historia som kulturmark.

Fågellivet på ön är rikt och varierat. Av särskilt stort värde är den goda tillgången på grova träd och lövträd vilket är av stor betydelse för rovfåglar och hålbyggande fåglar, bland annat hackspettar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt, samt för motorbåt inom reservatets vattenområden
 • ta ved eller elda
 • tälta, annat än på anvisad plats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 50 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och ängsmark

Hitta hit

För att ta sig till Storön krävs tillgång till egen båt eller kanot. Lämplig plats för sjösättning av kanot är badplatsen i Högen. Tag väg 758 från centrala Bergsjö och kör söderut mot Högen cirka 3 kilometer. Sväng vänster mot badplatsen, kör cirka 500 meter, håll höger i vägskälet och fortsätt ytterligare cirka 500 meter.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss