Tröskens rikkärr

I Tröskens rikkärr växer orkidéer av alla de slag. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Tröskens rikkärr växer orkidéer av alla de slag. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tröskens rikkärr är ett 459 hektar oexploaterat landskap med naturliga våtmarker, vattenområden och skogar. I naturreservatet kan du fiska, paddla kanot, vandra eller åka skridsko vintertid. Eller ta en paus vid rastplatsen och blicka ut över Matyxsjön.

Området påverkas av kalkrik morän från Bottenhavet och floran är ovanligt rik. Minst femton orkidéarter finns i reservatet. De sällsynta orkidéerna gulyxne och knottblomster har ovanligt rika förekomster och finns på många platser. Här finns svårframkomliga vassar och gungflyn, artrika rikkärr, gammal granskog, sumpskogar, lummiga åstränder och tallskogsklädda öar.

Sydost om Grinduga och vid Matyxsjön finns fina exempel på extremrikkärr med typiska arter som axag, näbbstarr och kärrknipprot. På några ställen förekommer ädellövlundar med alm och lind. Sydväst om Matyxsjön finns ett område med högrest gammal granskog.

Området innehåller även sällsynta eller hotade arter av såväl fåglar som skalbaggar, mossor, lavar och svampar. I området häckar bland annat bivråk, brun kärrhök, fiskgjuse och lärkfalk. I Tröskens vassar kan rördrom och småfläckig sumphöna höras. Den mycket sällsynta skalbaggen träsksammetslöpare lever i Tröskens.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik, undantaget snöskoterkörning på snötäckt mark i kraftledning och på Tröskens is vintertid
 • ta ved samt elda annat än med egen medhavd ved eller med ved som tillhandahålls vid anvisad eldplats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger med undantag för bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov såvida det inte sker av fridlysta eller rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  skada fast föremål eller ytbildning, som till exempel att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • framföra vattenskoter
 • framföra motordriven farkost på vatten med högre hastighet än 7 knop
 • utan Länsstyrelsens tillstånd lägga upp båt över vintern.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 459 hektar
Karaktär: Våtmarker, vatten och skog
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000