Tröskens rikkärr

I Tröskens rikkärr växer orkidéer av alla de slag. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Tröskens rikkärr växer orkidéer av alla de slag. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tröskens rikkärr är ett 459 hektar oexploaterat landskap med naturliga våtmarker, vattenområden och skogar. I naturreservatet kan du fiska, paddla kanot, vandra eller åka skridsko vintertid. Eller ta en paus vid rastplatsen och blicka ut över Matyxsjön.

Området påverkas av kalkrik morän från Bottenhavet och floran är ovanligt rik. Minst femton orkidéarter finns i reservatet. De sällsynta orkidéerna gulyxne och knottblomster har ovanligt rika förekomster och finns på många platser. Här finns svårframkomliga vassar och gungflyn, artrika rikkärr, gammal granskog, sumpskogar, lummiga åstränder och tallskogsklädda öar.

Värdefullt för många

Sydost om Grinduga och vid Matyxsjön finns fina exempel på extremrikkärr med typiska arter som axag, näbbstarr och kärrknipprot. På några ställen förekommer ädellövlundar med alm och lind. Sydväst om Matyxsjön finns ett område med högrest gammal granskog.

Området innehåller även sällsynta eller hotade arter av såväl fåglar som skalbaggar, mossor, lavar och svampar. I området häckar bland annat bivråk, brun kärrhök, fiskgjuse och lärkfalk. I Tröskens vassar kan rördrom och småfläckig sumphöna höras. Den mycket sällsynta skalbaggen träsksammetslöpare lever i Tröskens.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik, undantaget snöskoterkörning på snötäckt mark i kraftledning och på Tröskens is vintertid
 • ta ved samt elda annat än med egen medhavd ved eller med ved som tillhandahålls vid anvisad eldplats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger med undantag för bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov såvida det inte sker av fridlysta eller rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  skada fast föremål eller ytbildning, som till exempel att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • framföra vattenskoter
 • framföra motordriven farkost på vatten med högre hastighet än 7 knop
 • utan Länsstyrelsens tillstånd lägga upp båt över vintern.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 459 hektar
Karaktär: Våtmarker, vatten och skog
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

10 kilometer sydost om Gävle och 1 kilometer söder om Furuvik. Från Gävle, riksväg 76 mot Grinduga by, sväng höger i Grinduga by, första vänster efter åkermarkerna. Parkera vid vägbommen och promenera längs med skogsvägensom leder till Viälven via en träbro. Med kanot kan man ta sig långt in i systemet av vikar och åar. Vid bra skridskoisar är området också lättåtkomligt.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss