Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bursjöberget

Bursjöbergets glesa tallskog ner mot Bursjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bursjöbergets glesa tallskog ner mot Bursjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bursjöberget är ett 388 meter högt berg varav den sydöstra delen ingår i Bursjöbergets naturreservat. Hela området är mer eller mindre påverkat av brand. Här kan du vandra fritt i naturskogar med mycket höga naturvärden, men också vanliga barrskogar med stort lövinslag.

Bursjöbergets naturreservat ligger 2 mil norr om Edsbyn och omfattar 93 hektar. De högsta naturvärdena finns i det brantaste partiet av den mycket blockrika sluttningen. Här växer en gammal gles tallskog med flera riktigt gamla tallar på 250-300 år.

Brandpåverkad skog

Skogen är påverkad av bränder och de flesta levande tallarna har spår av det. Det finns ett stort inslag av lövträd, framför allt asp men även sälg och björk, och en hel del död lövved. Arter som trivs här är tallticka, kolflarnlav och varglav.

Gamla och grova träd

Ovanför och söder om det brantaste partiet, i sydvästra delen av området, växer en grandominerad flerskiktad barrblandskog. Här finns både 150-åriga granar och gamla grova 200-åriga tallar. Inslaget av asp är stort och ojämnt fördelat över området.

Död ved finns i form av liggande eller stående gran och lövträd. Det finns också enstaka grova kolade tallar.

Här växer mycket grova aspar samt flera gamla grova tallar. I denna del är området mycket örtrikt, och det finns rikligt med döda liggande och stående träd. Arter som förekommer är bland annat knärot, violettgrå tagellav, vitpudrad svartspik, lunglav och korallblylav.

Djur i naturreservatet

I området finns det många döda träd. Där trivs många ovanliga skalbaggar. Den sällsynta insekten reliktbock trivs i trädens håligheter. Tallkapuschongbagge trivs också i den brandpåverkade skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 93 hektar
Karaktär: Skog och myr
Kommun: Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Ägare: Staten

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 mil norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss