Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Limön

Vy över en stenig strand på Limön. Skog i bakgunden.

Limön är ett populärt besöksmål med möjlighet för promenader, bad och fika. Foto Pernilla Hansson

Limön är en ö i Gävlebukten som på sin högsta punkt reser sig drygt 20 meter över Bottenhavet. Ön kännetecknas av kalkrika, ursvallade jordar med mycket klappersten. Detta är ett resultat av den kraftiga landhöjningen och att de lösa jordarna främst utgörs av kalk- och sandsten.

Limöns naturreservat förvaltas av Gävle kommun.

Större delen av ön täcks av tallskog som mestadels är 70-100 år. Stränderna är flacka och täckta med arter som gultåtel, strandkrypa, kustarun, gulkämpar, daggsvingel och klapperögontröst som är typiska för Östersjön. Utmed stränderna finns en art- och individrik fågelfauna med flera ovanliga arter som svarthakedopping, svärta, skedand, snatterand och vitkindad gås.

Fiskelägen och ovanlig flora

Stranden vid Limöskaten på öns nordöstra del är en av mycket få platser i landet där kalkstenen i Bottenhavet syns. På öns västra sida finns ett gammalt fiskeläge där byggnaderna numera används som fritidsbostäder. Bostäderna ligger utanför naturreservatet. På flera ställen runt det gamla fiskeläget finns kalkrika gräsmarker med en mycket ovanlig flora för Norrlandskusten. Här finns arter som backsmörblomma, blodnäva, brudbröd, brudsporre, harmynta, kantig fetknopp, kungsmynta, rosettjungfrulin, spåtistel och vildlin.

Runt ön finns grunda skyddade vattenområden med en rik undervattensflora av grönalger och kransalger som utgör värdefulla reproduktionsområden för fisk och viktiga födosöks- och häckningsområden för sjöfåglar.

Om Limöns naturstig

Stigen är cirka 4,2 kilometer. Längs stigen finns utsiktsplatser mot havet, ett antal grillplatser, vindskydd, ledmarkeringar och informationstavlor. Stigen passerar både skogs- och naturmiljöer, badstränder, rastplatser och fritidsstugområden.

Vid Limö café har du tillgång till dricksvatten och torrdass, du hittar även torrdass vid badplatserna och vid fyren. Från Limö café kan du välja att gå mot nordost till Oxharen och badplatsen Tärnviken (Badviken), eller söderut till Scoutviken.

Det går också att boka boende på ön.

Badstränder på Limön

 • Badplatsen Kalkudden ligger bredvid Limöbåtens angöringsplats. Här finns grillplats och tillgänglighetsanpassat kompostdass.
 • Badplatsen Tärnviken ligger på Limöns norra strand, cirka 1,5 kilometer från Limöbåtens angöringsplats. Här finns en långgrund strand som består av en blandning mellan sten och sand, grillplats och vindskydd och kompostdass.
 • Badplatsen Scoutviken ligger på Limöns södra strand, knappt en kilometer från Limöbåtens angöringsplats. Här finns grillplats och kompostdass.

Badplatser och kvalitet på badvatten i Gävle kommun, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vy över ett klapperstensfält.

Limön är en ö i Gävlebukten som på sin högsta punkt reser sig drygt 20 meter över Bottenhavet. Ön kännetecknas av kalkrika, ursvallade jordar med mycket klappersten. Foto: Pernilla Hansson

Vy över caféet som omges av dimma. Skog och äng är i för- och bakgrunden.

Limö café drivs av föreningen Unga Örnar Bomhus sedan 2008. Foto Gävle kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved eller göra upp eld annat än på anvisad eldningsplats. Endast egen
  medhavd ved eller ved från kommunens iordningställda vedförråd får
  användas
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in
  djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, såsom att omlagra eller bortföra
  sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar
 • cykla.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är fridlysta eller rödlistade.

Föreskrifterna 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte heller hinder för tillåtet fiske eller arrendators rätt att
nyttja fasta fiskeredskap.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i utbildningssyfte, exempelvis i samband med skolverksamhet. Föreskriften utgör inte heller hinder för
tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt
föreskrift 9.

Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på fruset och väl
snö- eller istäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Areal: 205,3 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, våtmark, äng
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

GPS koordinater till platsens position: WGS84 g/m N 60°42,642ʹ E 17°19,878ʹ

Sjökort 534

Insegling till platsen: Du seglar in med din båt i enslinjer och prickad led.

Lägga till med båt: Du lägger till din båt mot brygga. Hamnen är skyddad för alla vindar.

Hamndjup: Djup 1,7 meter. Avstånd till Limön sjövägen, runt fyrar och genom farleder. Eggegrund 8,0 Nm Engeltofta 3,5 Nm Gävle Strand 5,5 Nm Lövgrund 5,5 Nm Söderhamn 46 Nm Öregrund 45 Nm1 Nm (nautisk mil) = 1,852 km. Nautisk mil är samma avstånd som distansminut och sjömil.

Kontakt

Om du har frågor om Limön så kan du kontakta Gävle kommuns kundtjänst.

Telefon: 026-17 80 00
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss