Skidtjärnsberget

Vit vedfingersvamp på multnande björkstam i Skidtjärnsberget. Foto: Bosse Forsling

Vit vedfingersvamp på multnande björkstam i Skidtjärnsberget. Foto: Bosse Forsling

Skidtjärnsbergets naturreservat omfattar ett mindre skogsområde på storblockig mark. Här växer en äldre lövrik barrblandskog av främst gran, tall, björk och asp, men även rönn, gråal och sälg förekommer. I Skidtjärnsberget finns inga stigar så här kan du ströva fritt i området.

I en sänka finns dessutom ett litet lindbestånd som troligen är en kvarleva från den medeltida värmeperioden.

Skogen har inte brukats på lång tid och det finns därför gott om gamla träd och döda träd i olika nedbrytningsstadier. Detta gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området, framför allt vedsvampar.

Flera arter med höga naturvärden har hittats i Skidtjärnsbergets naturreservat. Som exempel kan nämnas arterna sötgräs, vedtrappmossa, aspgelélav, svart taggsvamp, rynkskinn och gräddticka.

Rödlistade arter är en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk. En signalart fungerar som mätinstrument för naturmiljöer med höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 39 hektar
Skyddsår: 2008
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer söder om Skog i Söderhamns kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss