Spjutholmen

Lugna vatten i Spjutholmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lugna vatten i Spjutholmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Spjutholmens naturreservat kan du uppleva många olika naturmiljöer. I norr hittar du blockrika marker med granskog som är 100-150 år gammal. Längs med Dalälven finns det många spännande växter och djur. Spjutholmens naturreservat kan du lättast nå via den allmänna vägen vid Hyttön.

Området ligger vid nedre Dalälven, 3 kilometer söder om Hyttön. Det omfattar 137 hektar varav 105 hektar är land och 32 hektar vatten.

De grövsta träden har framtill 1930-talet avverkats och de klena fick så kvar och växa till sig. Sedan dess har ingen avverkning förekommit i området. Det finns enstaka tallar som är över 200 år.

De har alltså klarat sig undan både såg och storm. År 1954 blåste det nämligen ordentligt i området. Det finns gott om vindfällen efter den stormen. De stormfällda träden har nu nästan förmultnat helt men de är fortfarande en viktig del i denna naturskog bland annat för vedlevande insekter.

Värdefullt för många

Längs Dalälvens strand finns älvängar och lummiga strandskogar med lövträd. Här växer det ek, lind, ask och även hassel. I reservatet växer den hotade och sällsynta sumpviolen på flera ställen. Här finns också en timmerränna som byggdes vid sekelskiftet för att underlätta flottningen av timmer ut till sågverket. Flottningen upphörde 1970.

Fågellivet är rikt med både fisktärna och fiskgjuse vid vattnet och hackspettar inne i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • grävva, hacka eller på annat sätt skada markytan
 • bryta,kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva, hugga eller fläka av bark, mossa och lav eller på liknande sätt gära skada i och på träd, vedsvampar eller trädlämningar
 • gräva upp växter eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av blommor, bär  och vad som normalt anses vara matsvamp
 • fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet
 • rida, tälta eller göra upp eld eller medföra hund som ej är kopplad
 • framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost
  förtöja båt längre tid än ett dygn
 • anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla skylt , inskrift eller därmed jämförlig anordning.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 137 hektar 
Skyddsår: 1992
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, block, våtmark, älväng, vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid nedre Dalälven, 3 kilometer söder om Hyttön i Gävle kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss