Långvind

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturvärdena i Långvind är främst knutna till havet, de grunda vikarna och strandängarna. Men här finns också naturskogsartade barrskogar med gamla tallar och granar. Här finns också bra möjligheter för friluftsliv.

Området ligger cirka 13 kilometer sydost om Enånger i Hudiksvalls kommun. Det 1 265 hektar stora naturreservatet består av ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde där det finns en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land.

De många skären, strandängarna och grunda vikarna i området har stort värde som häckningslokaler för fågel. Skogen består i delar av landhöjningsskogar och naturskogsartade barrskogar. Området har som helhet stor betydelse för den biologiska mångfalden, och det har också höga friluftsvärden.

Naturreservatet utgör också ett tydligt exempel på den påverkan som landhöjningen har på livsmiljöerna vid Bottniska viken. Större delen av Långvind är även utpekat i det europeiska nätverket Natura 2000.

Släppa tillbaka fisken

För att Långvinds höga naturvärden ska skyddas och bevaras har området undantagits från exploatering både på land och i vatten. Det är alltså inte tillåtet att fiska i hela området, förutom spöfiske med krav på ”catch and release” under perioden 1 juni till 1 mars i ett område från södra Svensviken via västra Norrfjärden och ut mot Lotshällan, samt i ett område öster om Bastharsviken. Se karta nedan över områden där du får fiska och även där det är fiskeförbud.

Karta över Långsvinds naturreservat.

I det ljusare vattenområdet på kartan råder totalt fiskeförbud. Under 1 juni–1 mars är det i den mörkare delen tillåtet med spöfiske om du släpper tillbaka fisken (”catch & release”). Skälet till begränsningen av fisket är att Långvinds höga naturvärden ska skyddas och bevaras.

Friluftsområde för många

Naturreservatet är relativt oexploaterat med höga friluftsvärden främst kopplade till havsmiljön och de skogsområden som finns ute på Fäbodön. Både boende i närområdet och besökande använder området för vandring, jakt, fiske, och bär och svampplockning. Några omarkerade stigar leder ut mot bland annat Hällskär och Trestensudden.

Stora delar av området utforskas bäst från vattnet, och Långvindsområdet är av intresse för både båtfolk och kanotister. Lotshällan längst i norr är en plats där besökare kan lägga till med båt för att njuta av den exponerade yttre skärgårdsmiljön. För mer erfarna paddlare finns möjlighet att röra sig ut mot mer exponerade öar och skär för en upplevelse i ytterskärgårdsmiljö. Alldeles söder om Långvind ligger det mycket mindre och mer lättbesökta Snäckens naturreservat, dit betydligt fler besökare hittar.

Norr om Långvinds naturreservat ligger Långvinds bruk med en historia från 1600-talet då ett järnbruk anlades för att producera järn.

Bidrar till miljömålen

Bildandet av Långvinds naturreservat bidrar också till att nå miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, samt de globala målen inom Agenda 2030.

Bildandet av Långvinds naturreservat har möjliggjorts tack vare att markägarna tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Ikon för Fiskeförbud Fiskeförbud

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon på land annat än på de vägar som är markerade på karta i bilaga 3,
2. framföra motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop inom vattenområden grundare än 3 meter enligt gällande sjökort, samt i områden där data om djupkurva saknas i gällande sjökort,
3. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
5. skada, plocka eller samla in växter, alger, svampar och lavar,
6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
7. ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats,
8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
9. skada fast föremål eller ytbildning på land eller i vatten, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
10. använda området för militära övningar,
11. fiska i hela området, förutom spöfiske med krav på ”catch and release” under perioden 1 juni till 1 mars i ett område från södra Svensviken via västra Norrfjärden och ut mot Lotshällan, samt i ett område öster om Bastharsviken, markerade på karta i bilaga 3.

Föreskrifterna 1 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för det fiske med krav på ”catch and release” som är tillåtet enligt föreskrift 11.

Föreskrift 6 och 11 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske i sjön Hällskärstjärnen.

Föreskrift 7 ovan utgör inte hinder för uppläggning av fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal:  1265 hektar
Skyddsår: 2022
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hav, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Cirka 13 kilometer sydost om Enånger, i Hudiksvalls kommun.

 I beslut och skötselplanen nedan finns en karta över områden där du får fiska och även där det är fiskeförbud.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss