Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näverheden

Över stock och sten i Nävehedens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Över stock och sten i Nävehedens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Näverheden är ett stort sammanhängande naturskogsområde med tall- och barrblandskog. Här finns gamla tallar på 250–300 år, små vattensamlingar och myrar. Det finns också gott om döda liggande och stående träd.

Naturreservatet ligger i en barrskogstrakt med flertalet mycket värdefulla områden. Bland annat ligger området endast cirka 5 kilometer från Hamra Nationalpark. I området kan du promenera på en kortare skogsbilväg eller ströva fritt i skogen. De gamla tallarna och myrarna bjuder på fina naturrupplevelser.

Området ligger 5 kilometer söder om Fågelsjö i Orsa Finnmark och omfattar 138 hektar. I väster finns myrmarken. På två myrholmar står mycket fin gammal naturskog. I de gamla, grova stubbarna från tidigare dimensionsavverkning finns spår av brand. Ett dött träd visar spår från fyra skogsbränder.

Höga naturvärden

I östra delen av reservatet präglas skogen av sten och block. En isälvsränna, ett spår efter inlandsisens avsmältning, löper nedför sluttningen mot nordost.

På vissa håll i reservatet har skogen större inslag av löv och på gamla sälgar eller aspar växer rödlistade arter som lunglav och doftticka. Andra arter som visar på höga naturvärden är violettgrå tagellav och knärot.

I Näverheden häckar många fåglar. Tretåig hackspett samt skogshönsen tjäder, orre och järpe har observerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 138 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer söder om Fågelsjö i Orsa Finnmark.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss