Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jonasesmyran

Efter brand i Jonasesmyrans naturreservat finns det risk för fallande träd.

Efter brand i Jonasesmyrans naturreservat finns det risk för fallande träd.

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid. Det brann även i Jonasesmyrans naturreservat. Det är nu tillåtet att besöka området men du bör vara försiktig i och med att det kan falla träd.

Skogen i Jonasesmyran var gammal, ofta grandominerad med träd upp över 250 år, bitvis stort inslag av gammal och grov asp.

Jonasesmyran ligger cirka 4 kilometer söder om Kårböle, i en nordsluttning och i en östvänd större terrängsvacka öster om berget Kölen och omfattar 64 hektar naturskogsområde.

Skogen i reservatet var en utpräglad naturskogsartad, ofta grandominerad med en ovanlig hög ålder, träd upp över 250 år. Bitvis stort inslag av gammal och grov asp. Granarna här hade en ovanligt hög ålder. Det finns också ett mindre parti med brandpräglad tallskog i området. Skogen är svagt påverkad av skogsbruk de senaste 100 åren.

Underjordisk bäck

Ett bäckstråk, som till en början rör sig underjordiskt, genomsilar marken, slingrar sig österut genom områdets asprika granskogar, förbi örtrika dråg och sumpskogspartier. I nordsluttningen ses ymnigt med den fuktighetskrävande kattfotslaven på gammelgranarna, andra delar är hänglavsrika. I östra delen av reservatet finns en våtmark, Bumyran.

Rödlistade arter i Jonasesmyran

Terrängläget och den långa skogliga kontinuiteten bidrar till ett stabilt och fuktiga lokalt klimat som gynnar en rad rödlistade arter. Det är en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk. I Jonasesmyran finns exempelvis tretåig hackspett, skogsfru, grönkulla, doftticka, stor aspticka, garnlav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa.

Området ligger i nära anslutning till trakten Gebbarnområdet som i ”Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är en utpekad värdetrakt för granskog, barrblandskog, lövskog och lövrik skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 64 hektar
Karaktär: Barrskog, våtmark
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Området ligger cirka 4 kilometer söder om Kårböle, i en nordsluttning och i en östvänd större terrängsvacka öster om berget Kölen, Ljusdals kommun. Det finns inga stigar i området, här får du ströva på egen hand.

Naturreservat i närheten

I närheten ligger Ängraåns naturreservat. Ängraån har sina källflöden i Härjedalen och rinner ut i Ljusnan, strax ovanför Laforsen. Ån är helt opåverkad av kraftverksbyggen och dess varierande miljö med biotoper såsom forsar, höljar, strandhällar, strandsnår, sand- och grusstränder är ett av Gävleborgs intressantare vattendrag.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss