Trollberget

Trollbergets naturreservat består av ett skogsområde med äldre barrblandskog och granskog. Större delen av skogarna har fått utvecklas fritt under lång tid. Här kan du promenera längs med bäcken som rinner ut från sjön i söder. Eller paddla kanot. Sjöarna och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Trollberget ligger på södra sidan av sjön Ekaren, mellan Ockelbo och Lingbo och omfattar 70 ha.

Området är varierat och det finns allt från torr tallskog, fuktigare partier med gamla granar, till mer lövskog och grova aspar. Det finns en stig genom området, och en bäck som rinner ut från sjön i söder och delar reservatet i två delar.

Skogen utvecklas fritt

Uppe på Trollbergets topp växer äldre hällmarkstallskog med gott om gamla tallar och fynd av tallticka. Större delen av området har klarat sig undan sentida skogsbruk, och har därmed fått utvecklas fritt under lång tid.

En stor del av de liggande döda träden i öster kommer från en stormfällning i början av 2000-talet. Rödlistade arter knutna till död granved är påträffade, nämligen rynkskinn och ullticka.

På sina ställen finns det gott om lövträd, framförallt asp och i nordöstra delen av området växer ett antal riktigt grova aspar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 • elda annat än på anvisad plats med medtagen eller tillhandahållen ved,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar, samt gräva eller dra upp kärlväxter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för
  reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en
  vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad
  friluftsverksamhet,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 70 ha
Skyddsår: 2017
Kommun: Ockelbo
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och vatten