Laggarbomyran

Laggarbomyrans gungflystränder. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Laggarbomyrans gungflystränder. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I det flacka området kring Färnebofjärden i Dalälven ligger Laggarbomyrans naturreservat. Genom reservatet löper Enköpingsåsen och bryter den flacka terrängen. Ett stort våtmarksområde breder ut sig runt Laggarboån och vid Fängsjöns utlopp i Istasjön.

Området ligger 2 km söder om Österfärnebo och omfattar 171 ha. Stränderna översvämmas regelbundet och det skapar värdefulla naturvärden.

Många hotade arter är beroende av återkommande översvämningar. I Laggabomyrans naturreservat finns bland annat den sällsynta strandskinnlaven. I delar av området  genomförs slåtter.

Djur i Laggarbomyran

I kanten mot Laggarbomyran kan du på våren titta stora grupper av rastande sångsvan ute på myren.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon på land,
 • framföra motorbåt i högre hastighet än 12 knop,
 • ta ved, eldning är endast tillåten med tillhandahållen eller medhavd ved,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
 • gräva, eller därmed jämförligt,
 • bedriva jakt på fågel.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 171 ha
Skyddsår: 2016
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark